§ 5 i anskaffelsesloven av 2017 sier at oppdragsgivere skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelsen. Fremfor å utvikle egne krav, kan innkjøper bruke anerkjente sertifiseringer og slik forenkle og effektivisere anskaffelsesprosessen.

 

Veileder for offentlig innkjøp

Mange av produktene som kjøpes inn av kommuner og offentlige instanser finnes på DFØs liste over produkter med høy risiko for kritikkverdige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Bomull og tekstiler, kaffe, kakao, te, eksotisk frukt og avskårne blomster er blant produktene på lista. Å etterspørre produkter med anerkjente tredjepartssertifiseringer er en trygg og effektiv måte å oppfylle kravet om egnede rutiner. I forskriftens § 8-6 står det dessuten at oppdragsgiver kan kreve en bestemt merkeordning som dokumentasjon.

Miljømerking Norge (Svanemerket), Debio (Ø-merket), Stiftelsen Miljøfyrtårn og Fairtrade Norge har sammen utarbeidet en veileder til offentlige innkjøpere (se under).

 

Fairtrade-kommune

Innkjøp i kommunene kan bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål og ivaretakelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter. Fairtrade-kommune er en utnevnelse som gis til kommuner som engasjerer seg for rettferdig og bærekraftig handel og som jobber for å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter. Utnevnelsen gir kommunen rett til å bruke Fairtrade-kommune-logoen. Følgende kriterier ligger til grunn:

Politisk vedtak: Det må være et politisk vedtak om at kommunen ønsker å være en Fairtrade-kommune.

Innkjøpsmål: Offentlige anskaffelser av Fairtrade-merkede produkter bidrar til økt råvarebetaling og fattigdomsbekjempelse hos råvareprodusenter i Sør. Kommunen skal sette mål for hvor stor andel av totalt innkjøp, innenfor minst to produktkategorier, som skal være Fairtrade-sertifiserte. Her er det rom for prosentvis progresjon over et bestemt tidsrom.

Rapportering: Medlemskapet er løpende og kommunen rapporterer årlig på innkjøpstall og eventuelle kommunikasjonsaktiviteter.

Kommunikasjonsaktiviteter: Kommunen oppfordres til å ha egne kommunikasjonsaktiviteter gjennom året.

I tillegg anbefales det at kommunen setter ned en styringsgruppe som har som mål å følge opp målsetningene i kommunen. Fairtrade-kommuner oppfordres til å ha kontakt med sivilt samfunn, handelsstand, næringsliv og interesseorganisasjoner. Disse kan med fordel inviteres inn i styringsgruppen.


Årlig kontingent:
Mindre kommuner (færre enn 20.000 innbyggere) 4.800 NOK
Mellomstore kommuner (fra 20.000 til 80.000 innbyggere) 11.000 NOK
Store kommuner (over 80.000 innbyggere) 18.000 NOK