Spørsmål og svar

Her får du svar på de spørsmålene som oftest stilles om Fairtrade

Hva er forskjellen på Fair Trade og Fairtrade?

Fairtrade springer opprinnelig ut av Fair Trade-bevegelsen. Fair Trade oppretter handelsforbindelser mellom fattige produsenter og importører i vestlige land, mens Fairtrade er en merkeordning som kontrollerer at produksjon og handel mellom disse foregår etter de internasjonale Fairtrade-standardene. Typisk sett er Fair Trade-produkter ofte håndverksprodukter og brukskunst, mens Fairtrade-merkede produkter er fremstilt av jordbruksråvarer, som kaffe, te, sukker, bananer, druer, appelsiner, roser, nøtter osv.

Hva er forskjellen på Fairtrade og Max Havelaar Norge?

Fairtrade Max Havelaar Norge var det tidligere navnet på stiftelsen som nå kun heter Fairtrade Norge. Navnet Max Havelaar stammer fra en romanperson i en selvbiografisk bok forfattet av nederlandske Eduard Douwes Dekker. Max Havelaar (Dekker) ønsket å forbedre forholdene for bønder og arbeidere i den nederlandske kolonien Nederlands-Inidie (Indonesia) på 1800-tallet, men fikk ikke gjennomslag.

Selger Fairtrade egne varer?

Nei, Fairtrade driver ikke med kjøp og salg. Fairtrade har satt opp et sett standarder for bærekraftig produksjon og mer rettferdig handel med råvarer, som bondekooperativer, plantasjer og handelsaktører kan velge å følge. Produkter som er dyrket av Fairtrade-sertifiserte kooperativer/plantasjer og handlet etter Fairtrade-standardene, kan bære Fairtrade-merket på forpakningen.

Er Fairtrade bistand?

Målet for norsk utviklingspolitikk og bistand er fattigdomsreduksjon og fremme av menneskerettigheter. Dette er mål som Fairtrade deler, og Fairtrade Norge får midler over det norske bistandsbudsjettet. Fairtrade er ikke en bistandsorganisasjon som driver egne utviklingsprosjekter, men en internasjonal merkeordning som gjennom krav til høyere råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Med mer rettferdige handelsbetingelser og økt tilgang på ressurser og kunnskap, kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom.

Er Fairtrade en form for subsidiering?

Nei, Fairtrade handler ikke om subsidiering, men om anstendig betaling. Fairtrade beregner hvor mye en bonde eller en plantasje minst må få i råvarebetaling for å kunne dyrke bærekraftig og leve et anstendig liv. For å kunne bruke Fairtrade-merket på det ferdige produktet, må kjøperen minst ha betalt denne summen, og i tillegg en ekstra pott penger som bøndene investerer i jordbruket eller bruker på utviklingstiltak i lokalsamfunnet. Kooperativer/plantasjer har handelsavtaler med kjøpere og importører, og de har mulighet til å forhandle pris oppover på bakgrunn av kvalitet og etterspørsel. 

Er alle Fairtrade-merkede produkter økologiske?

Fairtrade-standardene inneholder strenge miljøkrav og oppfordrer til økologisk produksjon, men Fairtrade-sertifisering betyr ikke nødvendigvis at produktet er produsert økologisk. Debio (Ø-merket) er den norske merkeordningen for økologisk produserte varer. Flere Fairtrade-merkede produkter bærer imidlertid også Ø-merket.

Hvor stor andel av butikkprisen til et Fairtrade-merket produkt går tilbake til bonden/arbeideren?

Fairtrade forholder seg til hva som er en bærekraftig råvarebetaling og en utviklingsfremmende Fairtrade-premium for bønder og arbeidere, ikke til hva en vare selges for i butikkene i Norge og andre land. Kommersielle aktører og butikker kan selv bestemme hvilken pris de setter på en vare, det varirerer stort, og det ville være umulig å forholde seg til disse prisene.

Hva skjer dersom markedsprisen på en råvare stiger til et høyere nivå enn Fairtrade-minimumsprisen?

Fairtrade-systemet skal alltid sikre kooperativer/plantasjer høyest mulig råvarepris. Går markedsprisen over Fairtrade-minimumsprisen, er det denne som gjelder.

Hvordan kan jeg stole på at innholdet i Fairtrade-merkede produkter virkelig er Fairtrade-sertifsiert?

En uavhengig sertifiseringsorganisasjon, kalt FLO-CERT, kontrollerer at standardene overholdes gjennom verdikjeden, fra produksjonen og helt frem til produktet er ferdig pakket for salg.

Er Fairtrade et fordyrende mellomledd?

Fairtrade er ikke noe mellomledd i handelen, ettersom Fairtrade ikke deltar i handelsprosessen. Tvert imot er det et mål for Fairtrade at handelen med Fairtrade-sertifiserte råvarer har så få mellomledd som mulig. Det ligger en kostnad i å bli kontrollert og sertifisert av Fairtrade. Likevel tjener alle på Fairtrade; produsentene får rettferdig betalt, leverandøren i Norge oppfordres til å ha samme avanse på Fairtrade-merkede produkter som på ikke-Fairtrade-merkede produkter, og forbrukeren får visshet om at produsenten har fått rettferdig betalt for råvaren.

Hindrer Fairtrade frihandel?

Fairtrade er et markedsdrevet system som ikke hindrer handel, men som har satt opp noen spilleregler for hvordan handelen skal foregå. Fattige land kommer ofte dårligst ut av uregulerte handelsprosesser, og de sårbare individene i disse landene taper aller mest. Fairtrade fremmer spilleregler for internasjonal handel som gjør at alle parter i handelsprosessen kommer godt ut av den på både kort og lang sikt.

Skaper Fairtrade overproduksjon?

Nei, Fairtrade er et markedsdrevet system som er avhengig av balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Hemmer Fairtrade-systemet kvalitetsutvikling av råvarer?

Fairtrade er et markedsdrevet system. Kjøperen har like stor mulighet til å forespørre høy kvalitet fra Fairtrade-sertifiserte produsenter som av ikke-Fairtrade-sertifiserte produsenter. Dessuten har produsenter i Fairtrade-systemet rett til å få 60% av årlig kjøpssum på forskudd, noe som gir mulighet til å investere i kvalitetsfremmede produksjonsutstyr. Fairtrade gir også utdanning til kooperativer/plantasjer om hvordan de kan høyne kvalitet og produktivitet på sine råvarer.

Hvordan finansieres de nasjonale Fairtrade-organisasjonene?

Stiftelsen Fairtrade Norge har tre hovedinntektskilder; lisensinntekter fra norske merkevarer som selger Fairtrade-merkede produkter, bidrag fra våre partnerorganisasjoner og budsjettstøtte fra Norad.

Hva går lisensavgiften til?

Norske merkevarer som bruker Fairtrade-merket på forpakningen betaler en lisensavgift til Fairtrade Norge. Dette dekker administrasjon og markedsføring av merkeordningen i Norge. I tillegg går en andel til den internasjonale paraplyorganisasjonen Fairtrade International, som blant annet utvikler Fairtrade-standarder og driver støtteapparatet for de sertifiserte kooperativene og plantasjene.

Er Fairtrade den eneste merkeordningen for rettferdig handel?

I løpet av de over 20 årene Fairtrade har eksistert, har det dukket opp flere initiativ for etisk handel. Det er stor variasjon blant disse initiativene hva gjelder innhold, omfang og kontroll, og man bør derfor undersøke hva det innebærer. Fairtrade er den eneste merkeordningen som ble dannet for å fremme rettferdige handelsbetingelser og utvikling for bønder og arbeidere i fattige land, og er det eneste systemet som omfatter minimumspris og premium. Fairtrade ønsker velkommen alle initiativer som setter fokus på levekårene til dem som produserer råvarene vi nyter her i Norge, og setter pris på at norske importører viser engasjement og ansvar for råvareprodusenter i fattige land.

Hva betyr Fairtrade for bønder og arbeidere?

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer dem bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom.

Fairtrade gir økt markedsadgang for kooperativer/plantasjer og stiller krav til demokratisk organisering, bedre arbeidsforhold og mer rettferdige handelsbetingelser. Bedre økonomi og arbeidsforhold gjør det mulig for bønder og arbeidere å ta styring over sine egne liv, planlegge framtiden og bidra til positiv utvikling i lokalmiljøet.

For de fleste råvarer har Fairtrade fastsatt en minimumspris som kooperativene/plantasjene minst skal få betalt, og i tillegg må importørene betale en såkalt Fairtrade-premium - en ekstra pott penger som bødenen/arbeiderne bruker til utviklingstiltak i lokalmiljøet eller produksjonsutstyr. Mange velger å bruke Fairtrade-premiumen på skolebygg, barnehager, brønner, mikrokreditt eller livsforsikringer.

Hvorfor er Fairtrade-merkede produkter dyrere enn andre?

Produktene er ofte litt dyrere fordi de som har dyrket råvarene har fått en høyere betaling. Som på alle produkter, vil også prisen på Fairtrade-merkede produkter varerier etter kvalitet. En annen faktor som spiller inn, er at produkter det selges mye av kan selges billigere enn produkter selges lite av, og dette er nok enn så lenge realiteten for mange Fairtrade-merkede produkter.

Ønsker Fairtrade Norge at alle varer skal ha Fairtrade-merket?

Målsettingen til Fairtrade Norge er at alle produkter skal være rettferdig handlet, slik at merkeordningen Fairtrade blir overflødig.