Småskalajordbruk

Fairtrade styrker småskalabønder

@Marco Garofalo

Av de 1,65 millioner menneskene som er involvert i Fairtrade, er rundt 80 % småskalabønder organisert i bondekooperativer. Mange mener at en stor andel av verdens matproduksjon må foregå i liten skala for å sikre jordas bærekraft. Fairtrades mål er å styrke småskalabønder, forbedre deres hverdag og sikre dem bedre betingelser i internasjonal råvarehandel.

Svingende råvarepriser og klimaendringer

Omkring 1,5 milliarder mennesker lever av småskalajordbruk. Til dels lave og kraftig svingende verdensmarkedspriser på råvarer gjør det vanskelig for småbønder å komme i en posisjon hvor de kan være rustet mot svingningene og tilpasse livene sine etter det. Klimaendringene er en akutt trussel fordi den allerede har en sterk innvirkning på avlingene mange steder i Sør og få småbønder har økonomiske midler til å tilpasse seg det nye klimaet.

Fairtrades definisjon av småskalajordbruk er i de fleste tilfeller at bondefamilien/bonden eier sin egen jord, at størrelsen på jordområdet ikke er større en det regionale gjennomsnittet og at bonden/bondefamilien gjør mesteparten av arbeidet selv (det er tillatt med et lite antall fast ansatte og/eller tidsbegrensede ansatte, f.eks. i innhøstingsperioden).

Organisering gir makt

Småbønder må være organisert i kooperativer for å få Fairtrade-sertifisering. Det er ofte effektivt og kostnadsbesparende å samarbeide om råvareproduksjon, men det er også andre økonomiske fordeler ved kooperativorganisering. Når mange småbønder står sammen, blir de en sterkere og mer profesjonell part i internasjonal handel.

I tillegg til bedre inntekt, har forutsigbarheten rundt inntekt og de langsiktige handelskontraktene som følger med Fairtrade-handel en stor verdi for småbønder og plantasjer. Ved Fairtrade-handel har råvareprodusentene rett på å få deler av betalingen på forhånd, noe som gir en fleksibilitet og mulighet til å gjøre investeringer som forbedrer handelsopplevelsen for alle parter. Fairtrade-sertifiserte kooperativer har tilgang på kunnskap om internasjonal handel og verdien av egen råvare, og de får utdanning innen prisforhandlinger og hvordan ha en god dialog med sine kjøpere rundt hva det koster å dyrke råvarene på en bærekraftig måte. Når de er organisert i kooperativer, kan småbønder også lettere få tilgang på banklån og annen finansiering.

Også internt gjør den internasjonale Fairtrade-bevegelsen grep som gir større makt til bønder og arbeidere: de tre regionale nettverkene som representerer Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer i hhv. Afrika, Asia og Latin-Amerika har til sammen 50 % av stemmene i Fairtrade International sin generalforsamling og har et stadig større ansvar for lokal oppfølging av kooperativer/plantasjer, myndighetskontakt, påvirkningsarbeid etc.