Kvinner og likestilling

Kvinner i jordbruket bekjemper sult

@Joerg Boethling

Mye av verdens mat dyrkes av kvinner: i Afrika sør for Sahara og Karibia dyrker kvinner 60 og 80 % av maten. Allikevel er bare 25 % av alle registrerte småbønder og arbeidere som er tilknyttet Fairtrade, kvinner. Diskriminering er fortsatt et stort hinder for menneskelig utvikling i store deler av verden. Fairtrade jobber for at kvinner og menn skal behandles likt og få lik tilgang til fordelene fra Fairtrade.

Kvinners arbeidsgrad i landbruket har økt over tid, av grunner som migrasjon, konflikt og HIV / AIDS. FNs jordbruksorganisasjon, FAO, anslår at kvinner dyrker 60-80 % av maten som dyrkes i Afrika sør for Sahara og Karibia, og at kvinner utfører mellom 50 og 90 % av arbeidet i risproduksjon i Asia. Kvinner har mindre tilgang til produktive ressurser som jordrettigheter, informasjon, kreditt og teknisk assistanse, enn det menn har. Det er altså et stort sprik mellom kjønnenes innsats og tilgang på ressurser i jordbrukssektoren FNs organisasjon for jordbruk og mat FAO har anslått at det ville redusere antall underernærte mennesker med 100-150 millioner og kunne øke landbruksproduksjonen i utviklingsland med mellom 2,5 og 4 prosent hvis kvinner fikk samme tilgang på ressurser som det menn har.

Fairtrades tilnærming

Fairtrade ønsker å utfordre en rekke maktforhold ved å fremme likestilling og kvinners rettigheter. Vi gjør det gjennom et spesielt fokus på å beskytte kvinner, samt å aktivt styrke deres menneskelige, sosiale, økonomiske og fysiske kapital. I praksis betyr dette alt ifra å jobbe for at kvinner ikke skal oppleve seksuelle overgrep på arbeidsplassen, til at Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer aktivt må jobbe for å få flere kvinnelige medlemmer.

Fairtrade-standardene omfatter en rekke kriterier som har som mål å bygge ned kjønnsforskjeller, blant dem:

  • Ansatte/medlemmer av Fairtrade-sertifiser kooperativer/plantasjer skal ikke diskrimineres på grunnlag av kjønn eller ekteskapsstatus.
  • Det er ikke tillatt å kreve graviditetstesting i rekrutteringsprosesser.
  • Handlinger eller oppførsel som er seksuelt krenkende eller belastende eller utnyttende, skal ikke finne sted, støttes eller tolereres ved Fairtrade-sertifiser kooperativer/plantasjer.
  • Fairtrades standarder, nasjonal lovgivning og lokale avtaler knyttet til fødselspermisjon, trygdeordninger og andre fordeler skal følges og gjelde alle grupper.
  • Bondekooperativers medlemsregler og plantasjers ansettelsesreglement, må ikke diskriminere noen grupper.
  • Alle Fairtrade-sertifiser kooperativer og plantasjer må identifisere marginaliserte grupper og/eller minoritetsgrupper, i henhold til for eksempel kjønn, alder, inntekt eller landområder, som finnes i kooperativet/plantasjen. Kooperativet/plantasjen må utvikle programmer som har som mål å forbedre de identifiserte gruppenes sosiale og økonomiske stilling innad i kooperativet/plantasjen.

I Fairtrades internasjonale strategi for 2016-2020, er Fairtrade Gender Strategy fornyet og en sentral del av den overordnede strategien. Kvinne- og likestillingsfokus er en viktig del av alle interne prosesser og alle eksterne prosesser vi søker å påvirke. Mange Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer gjør en stor innsats for å fremme kvinner og likestilling. Mange kooperativer og plantasjer velger å bruke Fairtrade-premiumen på tiltak som styrker kvinner direkte, enten i form av økte økonomiske ressurser eller økt kunnskap, eller i form av økt makt og innflytelse i kooperativet/plantasjen eller lokalsamfunnet.

Fairtrade erkjenner at kjønn bare er en av mange variabler som avgjør maktforhold og sosial ulikhet. Fairtrade jobber først og fremst med å endre holdninger, praksis, lover og regler innen jordbrukssektoren. For å oppnå full likestilling i et samfunn, må det også større kulturelle og politiske endringer til.