Klimatilpasning

Et klima i endring krever omstilling

Klimaendringene er en av verdens største utfordringer. Endringene vil merkes over hele verden, og aller hardest rammet blir land i Sør. Styrket økonomi og tilgang på kunnskap og andre ressurser gjennom Fairtrade, gjør det bedre mulig for småskalabønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika å hanskes med tørke, flommer, økte temperaturer og endret nedbørsmønster.

En rekke studier, blant dem en fra Natural Resource Institute ved Greenwich University, slår fast at klimaendringer har en negativ innvirkning på jordbruksproduksjon, matvaresikkerhet og økonomisk utvikling, spesielt i utviklingsland.

Småskalabønder i fattige områder i Afrika, Asia og Latin-Amerika dyrker mye av maten som spises i verden. De har allerede store utfordringer med å hanskes med effektene av et endret klima, og de fleste prognoser tilsier at endringene vil bli flere og sterkere i årene som kommer. 

Truer bønders levebrød

Vanskelighetene kaffebønder i Latin-Amerika opplever nå, viser hvordan klimatiske endringer gjør det vanskelig å dyrke råvarer i områder som i flere generasjoner har hatt gunstige forhold. Klimaet er blitt varmere og våtere, noe soppsykdommen bladrust trives med. Kaffebuskene svekkes av bladrusten, avlingene blir dårligere og buskene mindre motstandsdyktige mot stadig hyppigere stormer. Sykdommen påvirker over 50 prosent av dyrkbart areal i Mellom-Amerika, og opptil 30-40 prosent i noen sør-amerikanske land.

Flere studier viser at produktiviteten innen kaffe, kakao, te og bomull trolig vil bli alvorlig påvirket de neste tiårene, og produksjon kan i flere områder bli umulig. Millioner av bønder står i fare for å miste levebrødet sitt.

Tilpasning er kostbart

Heldigvis vil det flere steder være mulig å tilpasse jordbrukspraksisen til det nye klimaet. Men dette krever både økonomiske investeringer og kunnskap som flesteparten av verdens småbønder ikke har tilgang på. Både stater, kommersielle aktører og organisasjoner må bidra med å gi småbøndene det de trenger for å kunne dyrke maten vi alle er så avhengige av.

Fairtrade-tilnærmingen

Fairtrade er den eneste sertifiseringen som stiller konkrete krav til råvarebetalingen. Småbønder må få en betaling som gjør det mulig for å investere i tiltak som beskytter landbruket mot klimaendringene og som minsker miljøskade og klimautslipp. Organiseringen i profesjonelle kooperativer er dessuten viktig for gjennomføringsevnen. Fairtrade stiller også konkrete miljøkrav og gir veiledning i forbindelse med disse. Fairtrade anerkjenner imidlertid at dagens Fairtrade-kriterier og oppfølging fra Fairtrade, ikke er tilstrekkelig for å gjøre den enorme omleggingen som skal til. Fairtrade har derfor satt opp en klimaendringsstrategi med prioriteringer og rammeverk for mer omfattende tiltak. I tillegg til å jobbe for økt salg av Fairtrade-merkede produkter og gi enda bedre støtte til Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer, er stimulering av partnerskap med andre organisasjoner, kommersielle aktører og offentlige myndigheter, samt påvirkningsarbeid overfor offentlige myndigheter, sentrale punkter.