Arbeidstakerrettigheter

Trygge arbeidsforhold og organisasjonsfrihet

@Marcel Koppen

Ansatte ved fabrikker og gårder er blant de mest sårbare menneskene i global handel. Uten eierskap til jord og med liten makt på arbeidsplassen, har de ofte få muligheter til å sikre seg selv gode arbeidsforhold og et trygt levebrød. Fairtrade jobber for å forbedre arbeidernes forhold gjennom å kreve at deres arbeidsgivere overholder Fairtrades standarder for ansatt arbeidskraft. Tryggere og mer ordnede arbeidsforhold bidrar til bedre helse, bedre levekår, bedre familieliv og mer velfungerende samfunn.

Ansatte ved fabrikker og gårder mangler ofte formelle kontrakter, tilstrekkelige lønninger, retten til å fagorganisere seg og ivaretatte helse- og sikkerhetsforhold ved arbeidsplassen. Fairtrade stiller omfattende krav til arbeidsforhold og de ansattes vilkår ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer. Det jobber ca. 195 000 mennesker ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer rundt om i verden. Flesteparten av disse er ansatt ved te-, banan- og blomsterplantasjer i Afrika og Asia. Omtrent like mange mennesker jobber i kortere eller lengre perioder ved familiedrevne gårder som er medlemmer i Fairtrade-sertifiserte kooperativer.

Arbeidstakerrettigheter og organisasjonsfrihet

Alle ILOs kjernekonvensjoner er en del av Fairtrade-standardene, og ledelsen ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer skal sørge for de ansatte får sine arbeidstakerrettigheter oppfylt. Alle plantasjearbeidere skal ha arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser, faste lønnsutbetalinger og minst nasjonal minstelønn. Arbeidsplassen skal være så trygg som mulig, og nødvendig verneutstyr skal brukes. Ansatte som er gravide, ammer, er under 18 år eller har kroniske sykdommer skal ikke utføre risikoarbeid. Tvangs- og barnearbeid skal ikke finne sted. Det skal heller ikke diskriminering på grunnlag av politisk ståsted, etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning eller annet. Regulering og forutsigbarhet rundt arbeidstid og overtid er et annet viktig punkt.

Fairtrade har siden 2012 jobbet med en strategi for å ytterligere styrke de ansatte i jordbruket. Dette gjør vi gjennom å tilby arbeiderne kunnskap om egne rettigheter, styrke ferdigheter og gi rom til å utøve rettighetene og sikre deres deltagelse i beslutningsprosesser. Fairtrade mener at sterke og frie fagforeninger er helt nødvendig for å styrke verdens arbeidere. Regelmessig dialog og forhandlinger mellom arbeidstakere, deres fagforeninger og arbeidsgivere skal finne sted ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer. Fairtrade mener det er en fordel for alle at de ansatte har en stemme i diskusjoner og beslutningsprosesser, ikke bare knyttet til lønn og arbeidsforhold, men også til produksjon og drift. Et av de mest sentrale verktøyene i Fairtrades arbeid med å styrke arbeidernes posisjon, er et nært samarbeid med fagforeninger og direkte bidrag til utvikling av frie og selvstendige fagforeninger i flere regioner i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Levelønn

Fairtrade stiller krav om at ansatte ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer minst skal ha nasjonal minstelønn. I mange land er den nasjonale minstelønnen imidlertid langt unna en levelønn, og flere steder finnes det heller ingen fastsatt minstelønn. Fairtrade har derfor tatt i bruk en nyutviklet modell for fastsettelse av reell levelønn i rurale områder, utviklet av levelønnsekspertene Richard og Martha Anker. Når minstelønnen for et område er regnet ut, går Fairtrade i dialog med aktørene i verdikjeden og eksterne bidragsytere om å vurdere kostnadsfordeling, effektivisering, verdispredning og behov for økt råvarebetaling – med mål om å komme fram til et «spleiselag for levelønn».

Fairtrade-premium gir sosial utvikling

I tillegg til råvarebetalingen, får alle plantasjearbeidere en ekstra pott penger kalt Fairtrade-premium. Fairtrade-premiumen er en fastsatt sum per kilo, liter eller stilk som er kjøpt til Fairtrade-betingelser. Plantasjearbeiderne bestemmer i demokratisk fellesskap hva Fairtrade-premiumen skal brukes til, og velger en komité som utfører tiltakene. Fairtrade-premiumen skal investeres tiltak som kommer alle ansatte og gjerne hele lokalmiljøet til gode, for eksempel utdanning/opplæring, studiestipender, helsetilbud, barnehager, pensjonsordninger, brønner og sanitæranlegg.

Fairtrades arbeid for arbeidstakerrettigheter og levelønn

Les mer

Fairtrade-standardene for ansatt arbeidskraft

Les mer