Sosiale standarder

Tryggere arbeidsforhold og sosial utvikling

@Nathalie Bertrams

Småbønder dyrker mesteparten av maten i verden, men allikevel har de liten makt og lever ofte i fattigdom. Fairtrade har som mål å øke makten og bedre levekårene for selvstendige bondefamilier som driver småskala-jordbruk. Ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer skal de ansatte få oppfylt sine arbeidstakerrettigheter, noe som blant annet innebærer at de skal ha trygge arbeidsforhold og en rett til å fagorganisere seg. Fairtrade-handel bidrar dessuten til helsetilbud, utdanning og andre velferdsfremmende tiltak for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Profesjonelle og demokratiske bondekooperativer

Småbønder må være organisert i kooperativer for å få Fairtrade-sertifisering. Det er ofte effektivt og kostnadsbesparende å samarbeide om råvareproduksjon, og når mange småbønder står sammen, blir de en sterkere og mer profesjonell part i internasjonal handel. Når de er organisert i kooperativer, kan småbønder også lettere få tilgang på banklån og annen finansiering.

Fairtrade-sertifiserte kooperativer må ha en profesjonell, demokratisk og gjennomsiktig organisasjonsstruktur. Bøndene som er medlemmer i kooperativet må ha god mulighet til å delta i beslutningsprosesser og diskriminering skal ikke finne sted.

Fairtrade-sertifiserte kooperativer skal ha rutiner for å avdekke barne- og tvangsarbeid, og innleid arbeidskraft som benyttes f.eks. under innhøsting skal få oppfylt sine arbeidstakerrettigheter.

Arbeidstakerrettigheter

Fairtrade stiller omfattende krav til arbeidsforhold og de ansattes vilkår ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer. Tryggere og mer ordnede arbeidsforhold bidrar til bedre helse, bedre levekår, bedre familieliv og mer velfungerende samfunn.

Alle ILOs kjernekonvensjoner er en del av Fairtrade-standardene, og ledelsen ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer skal sørge for de ansatte får sine arbeidstakerrettigheter oppfylt. Alle plantasjearbeidere skal ha arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser, faste lønnsutbetalinger og minst nasjonal minstelønn. Arbeidsplassen skal være så trygg som mulig, og nødvendig verneutstyr skal brukes. Ansatte som er gravide, ammer, er under 18 år eller har kroniske sykdommer skal ikke utføre risikoarbeid. Tvangs- og barnearbeid skal ikke finne sted. Det skal heller ikke diskriminering på grunnlag av politisk ståsted, etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning eller annet. Regulering og forutsigbarhet rundt arbeidstid og overtid er et annet viktig punkt.

Fairtrade-premium gir sosial utvikling

I tillegg til råvarebetalingen, får alle bondekooperativer og plantasjearbeidere en ekstra pott penger kalt Fairtrade-premium. Fairtrade-premiumen er en fastsatt sum per kilo, liter eller stilk som er kjøpt til Fairtrade-betingelser. Bøndene og plantasjearbeiderne bestemmer i demokratisk fellesskap hva Fairtrade-premiumen skal brukes til, og velger en komité som utfører tiltakene. Fairtrade-premiumen skal investeres tiltak som kommer alle ansatte og gjerne hele lokalmiljøet til gode, for eksempel utdanning/opplæring, studiestipender, helsetilbud, barnehager, pensjonsordninger, brønner og sanitæranlegg. Kooperativer kan også velge å investere pengene i infrastruktur eller produksjonstiltak som gjør produksjonen og handelen, mer effektiv, øker kvaliteten eller beskytter miljø/klima.