Fairtrade og bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Handel kan være en grunnleggende drivkraft for fattigdomsbekjempelse og en bærekraftig utvikling. Gjennom bedre priser, anstendige arbeidsforhold og en mer rettferdig avtale for bønder og arbeidere i utviklingsland bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. I Fairtrade jobber vi med flere av bærekraftsmålene hver eneste dag. Les mer om hvordan vi bidrar til oppnåelsen av utvalgte bærekraftsmål nedenfor.

Å bekjempe fattigdom ligger i kjernen av Fairtrades oppdrag. Rundt 80 prosent av verdens fattige bor på landsbygda, og mange av disse er bønder og arbeidere. Fairtrade jobber for å oppnå anstendige inntekter ved å sette mål for leveinntekt og levelønn, fremme kollektive lønnsforhandlinger, og beskytte mot markedssvingninger med Fairtrade minimumspris.

For å utrydde sult trenger bønder en anstendig pris for varen de dyrker. Småskalabønder står for 70 prosent av matproduksjonen i verden og har en stor rolle å spille i å utrydde sult. Bønder trenger finansiell stabilitet for å investere i produksjonen og for å sikre langsiktig matsikkerhet for familiene og lokalsamfunnet. Fairtrade gir også bønder opplæring i hvordan de kan diversifisere jordbruket i flere typer avlinger for å spre inntektskildene.

FN anslår at ved å utjevne forskjeller mellom kjønnene vil løfte 150 millioner mennesker ut av fattigdom. Fairtrade legger til rette for at kvinner i kooperativ og plantasjer kan delta i beslutningsprosesser, tjene bedre lønn og diversifisere inntektene sine. Fairtrade-standardene forbyr kjønnsdiskriminering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold, det settes krav om foreldrepermisjon og rettigheter for gravide og ammende.

Millioner av bønder og arbeidere tjener ikke nok til å dekke deres grunnleggende behov. Verdikjeden i råvareproduksjon har høy risiko for menneskerettighetsbrudd, inkludert barne- og tvangsarbeid, menneskehandel, seksuell trakassering og diskriminering i ansettelser. Fairtrade-standarder forbyr barne- og tvangsarbeid og fremmer bedre arbeidsforhold og langsiktige handelsavtaler. Standardene støtter også bedre ansettelsesvilkår som dekker overtid, midlertidig arbeid, samt arbeidstakerrettigheter som kollektive forhandlinger og fagforeningsfrihet.

Fairtrade-produserte varer oppfyller strenge sosiale, økonomiske og miljømessige standarder. Fairtrade er en global kampanje som har som mål å oppnå handelsrettferdighet og støttes av tusenvis av byer, kommuner, skoler, bedrifter, universiteter, myndigheter og forbrukere. Det finnes mer enn 30 000 sertifiserte produkter, tilgjengelige i 150 land. I tillegg fremmer Fairtrade anstendige priser for råvarer, transparente kontakter, åpenhet i forhandlinger.

Det er bøndene som produserer råvarene som møter klimaendringer først. De står ovenfor økende risiko for tørke, høyere temperaturer, skiftende nedbør, flom, jordforringelser, ørkenspredning, knappere vannkilder, skadedyr og sykdommer. Bønder i Fairtrade-systemet bruker Premium-betalingen for å tilpasse seg konsekvenser av klimaendringer. I tillegg til at Fairtrade-standarden dekker klimatilpasningstiltak; samling av regnvann, beplantning av skyggetrær, biogass og fornybare energikilder, skadedyrhåndtering, økologisk gjødsel og biodymanisk agroskogbruk.

Fairtrade er den eneste merkeordningen som eies og drives av bønder og arbeidere. Fairtrade International er drevet som en stiftelse med en generalforsamling der bønder og arbeidere har 50 prosent stemmerett. De sertifiserte plantasjene og kooperativene som overholder Fairtrade-standarder skal være demokratiske, transparente og blir bedre stilt til å forhandle priser med tradere i verdikjeden. De bestemmer selv hvordan Fairtrade-Premium blir investert gjennom demokratisk valgte komiteer.

Globale leverandørkjeder favoriserer ofte storskalaproduksjon fremfor småskala. Fairtrade støtter mer enn 1,7 millioner bønder og arbeidere, 1600 kooperativ og plantasjer, utallige fagforeninger og forbrukere. Fairtrade samarbeider med mer enn 4000 bedrifter for å gi en reel utviklingseffekt for råvareprodusentene, samtidig som det samarbeides med myndigheter for å oppnå en mer rettferdighet handelspraksis.

Ta testen!

«Verdens viktigste mål» er en kampanje laget av Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Testen er laget for å gi et innblikk i FNs 17 bærekraftsmål.
Basert på svarene til hvert enkelt får de som tar testen en pekepinn på hvilket bærekraftsmål som rommer de temaene vedkommende bryr seg om og engasjerer seg i. Slik kan Norad gi relevant og interessant kunnskap om bærekraftsmålene til alle som tar testen.

Du finner testen på nettsiden http://www.verdensviktigstemål.no