Fairtrade-kommune

Hva er en Fairtrade-kommune og hvorfor skal man bli det?

Fairtrade-kommune er en utnevnelse som gis til kommuner som engasjerer seg for rettferdig og bærekraftig handel og som jobber for å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter. Fairtrade-kommuner bidrar til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. Utnevelsen gir kommunen rett til å bruke Fairtrade-kommune-logoen

Flere av produktene norske kommuner anskaffer finnes på DFØs liste over produkter med høy risiko for kritikkverdige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Bomull og tekstiler, kaffe, kakao, te, eksotisk frukt og avskårne blomster er blant produktene på lista.
Kommunale midler forvaltes på vegne av samfunnet, og mange vil mene at de bør brukes på en måte som fremmer en bærekraftig utvikling og ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter. Lov om offentlige anskaffelser sier dessuten at oppdragsgiver skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelsen. Fremfor å utvikle egne krav, kan innkjøper bruke anerkjente sertifiseringer og slik forenkle og effektivisere anskaffelsesprosessen. Fairtrade-sertifiserte varer er et pålitelig bidrag til bærekraftig råvareproduksjon, bedre arbeidsforhold og rettferdig handel. Kommunale innkjøp har også potensiale til å være en viktig bidragsyter til «det grønne skiftet», og også her kan innkjøp av Fairtrade-merkede produkter være et av flere tiltak.

 

Kriterier for å bli en Fairtrade-kommune:

  • Politisk vedtak: Det må være et politisk vedtak om at kommunen ønsker å være en Fairtrade-kommune.
  • Styringsgruppe: Kommunen må sette ned en styringsgruppe som har som mål å følge opp målsetningene i kommunen. Gruppen skal ha kontakt med kommunens innkjøpsavdeling og det må dedikeres en primærkontakt til Fairtrade Norge. Fairtrade-kommuner oppfordres til å ha kontakt med sivilt samfunn, handelsstand, næringsliv og interesseorganisasjoner. Disse kan med fordel inviteres inn i styringsgruppen.
  • Innkjøpsmål: Offentlige anskaffelser av Fairtrade-merkede produkter bidrar til økt råvarebetaling og fattigdomsbekjempelse hos råvareprodusenter i Sør. Kommunen skal sette mål for hvor stor andel av totalt innkjøp, innenfor minst to produktkategorier, som skal være Fairtrade-sertifiserte. Her er det rom for prosentvis progresjon over et bestemt tidsrom.
  • Rapportering: Medlemskapet er løpende og kommunen rapporterer årlig på innkjøpstall og eventuelle kommunikasjonsaktiviteter.
  • Kommunikasjonsaktiviteter: Kommunen oppfordres til å ha egne kommunikasjonsaktiviteter gjennom året.

Merk: Vi har innført en rimelig årlig kontingent, differensiert etter kommunestørrelse. Se brosjyren for mer informasjon.

Fyll ut søknadsskjemaet ved å følge lenken nedenfor.

Søknadsskjema Fairtrade-kommuner

Søknadsskjema og kriterier for å bli Fairtrade-kommune.

Les mer

Fairtrade-kommune logoen

Her kan du laste ned logoen. For andre formater og versjoner, kontakt kommune@fairtrade.no

Last ned logo

Manual for logobruk

Her finner du retningslinjene for hvordan bruke Fairtrade-kommune logoen.

Klikk her for å laste ned logomanualen