Utrydding av sult og fattigdom starter med en rettferdig råvarepris

821 millioner mennesker i verden er rammet av sult. Verdens matvaredag markeres den 16 oktober, og ble etablert av FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) i 1979. Dagen skal skape oppmerksomhet rundt behovet for å skaffe tilstrekkelig og næringsrik mat til alle, også i krisetider.

Utdeling av mat hos roseprodusenten AAA Growers LTD

FN definerer matsikkerhet slik: «Matsikkerhet eksisterer når alle mennesker til enhver tid har fysisk og økonomisk tilgang til nok og trygg mat for et fullgodt kosthold, som møter deres ernæringsmessige behov og preferanser, og som danner grunnlag for et aktivt liv med god helse.» I krigs- og krisetider er stabil matforsyning en vesentlig faktor for matsikkerheten.

COVID-19 har synliggjort sammenhengen mellom fattigdom og sult ytterligere. Behovet for matsikkerhet har økt, i takt med at bønder og arbeidere i det globale sør har møtt flere utfordringer. Permisjoner, tapt inntekt og kansellerte bestillinger er noen, og har ført til en usikker fremtid for mange. Arbeidet med å nå bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom og sult har vist seg å være viktigere enn noen gang.

Kampen mot sult og fattigdom utgjør en viktig kjerne i vårt arbeid

Blant dem som sulter i verden er det mange småskalabønder. Det er derfor et paradoks at 70 prosent av maten vi spiser kommer fra småskala- og familielandbruk. 40 prosent av verdens befolkning har dette som hovedinntektskilde. I tillegg er disse bøndene og arbeiderne hardest rammet av klimaendringer som tørke, flom og tap av biologisk mangfold.

Bærekraftsmålene står sentralt i Fairtrade sitt arbeid. Flere av bærekraftsmålene er på en eller annen måte knyttet til jordbruk, som tilsier at bønder og arbeidere har en viktig rolle i arbeidet mot måloppnåelse. Fairtrade jobber for å eliminere fattigdom ved å sørge for at bønder og arbeidere får en minstepris for råvarene sine. Dette er spesielt viktig for råvarer med svingende markedspriser, som dessverre i mange tilfeller ikke er tilstrekkelig for å dekke produksjonskostnader. I tillegg utbetales en ekstra sum penger kalt Fairtrade-premium. Dette er en fastsatt sum pr. kilo, liter eller stilk som er kjøpt på Fairtrade-betingelser. Bønder og arbeidere bestemmer i demokratisk fellesskap hva disse midlene skal brukes til.

Rettferdig handel spiller en viktig rolle for å nå målet om å utrydde sult. Ved rettferdig betalinger og anstendig leveinntekt, kan bønder og arbeidere brødfø sine familier, og lokalsamfunnene har mulighet til å bygge kunnskap og legge til rette for bedre ernæring. Et annet viktig aspekt er å fremme bærekraftig jordbruk, noe Fairtrade gjør gjennom sine miljøstandarder. Det stilles blant annet krav til at vannressurser brukes på en effektiv måte og at det biologiske mangfoldet ivaretas. I tillegg bidrar Fairtrade med opplæring i god jordbrukspraksis, som kan føre til viktige forbedringer og økt produktivitet.

Covid-19 – en trussel mot matsikkerhet og økt fattigdom

Forstyrrelser i verdikjeder, nedstenging av markeder og risiko for arbeidsledighet har vært den tøffe realiteten for bønder og arbeidere i utviklingsland under pandemien. Tapte arbeidsplasser har påvirket produktiviteten i jordbruket, og har skapt en ytterligere risiko for matsikkerheten i verden. På tross av at bønder og arbeidere produserer mat og varer som andre land er helt avhengig av, regnes de som noen av verdens fattigste. De bor i samfunn med lite eller ikke-eksisterende sikkerhetsnett. I takt med pandemiens utvikling har Fairtrade tilpasset seg bønder og arbeideres behov, gjennom humanitære og økonomiske tiltak.

27. mars annonserte Fairtrade International at det skulle gis økt fleksibilitet i beslutningsprosessen ved bruk av Fairtrade-premium. Dette betyr at bønder og arbeidere har fått muligheten til å bruke midlene på å minimere spredning av sykdom, ved å kjøpe og distribuere ansiktsmasker og annet verneutstyr, gjennomføre hygienekampanjer og andre nødvendige tiltak. Dette har igjen bidratt til at bønder og arbeidere har fått mulighet til å tilpasse seg den nye normalen og fortsette med produksjonen av råvarer. Vi har sett og lest flere historier om hvordan Fairtrade-kooperativene har stått sammen og brukt premium-midlene under pandemien.

Kakaobønder har opplevd tapt inntekt grunnet reduksjon av råvareprisen med rundt 25 prosent, og grensene har blitt stengt slik at transport og eksport av kakao har blitt vanskeligere. I kakaokooperativet Asunafo North Farmers Union i Ghana har Fairtrade-premium blitt brukt å donere penger og sanitærprodukter til medlemmer av samfunnet. I tillegg har de brukt sitt lokale radioprogram til å dele kunnskap om forebyggende tiltak mot viruset, som har nådd 8.108 medlemmer fordelt på 67 lokalsamfunn.

Rainforest Farmlands Kenya Limited arbeider med roseproduksjon og har omkring 1000 arbeidere. Gjennom pandemien har de hatt utfordringer med kansellerte fly og rosebestillinger. I tillegg til opplæring i smittevernstiltak som sosial distansering, utdeling av ansiktsmasker og forbedret håndhygiene, har Fairtrade-premium blitt brukt til matforsyning til arbeiderne. Kooperativene Ataisi og El Sunza fra Latin-Amerika og Karibia har også brukt premium-midlene fra salg av kaffe og sukker til å anskaffe og dele ut matvarer til sine 500 medlemmer.

Gjennom disse historiene og mange andre har det blitt tydelig at premium-betalingen, som skal brukes til tiltak som kommer bønder og lokalsamfunn til gode, virkelig har vist seg som det sikkerhetsnettet det er ment til å være.

Verdien av samarbeid

Hvordan kan vi gjøre bønder mer motstandsdyktige i møte med utfordringene de står ovenfor?

COVID-19 har minnet oss på hvor sammenkoblet verden er, og at forsyningskjeder bare er så sterke som det svakeste ledd. Vår rolle som forbrukere, handelsmenn og bedrifter har en direkte innvirkning på livene til de menneskene som står i frontlinjen i denne krisen. For å unngå at fremgangen i arbeidet med å avskaffe sult og fattigdom stagnerer, må vi stå sammen i global solidaritet.

Rettferdig handel, bærekraftig vekst og økonomisk frihet spiller en viktig rolle for å nå målet om å utrydde sult og fattigdom. Vi har sett at premium-betalingen har effekt som et sikkerhetsnett, som viser til at en anstendig betaling kan utgjøre en viktig forskjell. Hvis vi ønsker å sikre matsikkerhet i verden, må flere gå sammen for å bidra til at bønder og arbeidere får en inntekt de kan leve av. På denne måten kan de dekke sine produksjonskostnader, grunnleggende behov og drive et bærekraftig jordbruk nå og i tiden fremover.

Fairtrade og våre produsentnettverk fortsetter å hjelpe produsentorganisasjoner i møte med utfordringene. Sertifiseringer er en del av løsningen i arbeidet med å avskaffe sult og fattigdom - men det er fremdeles viktig at flere aktører kommer på banen og tar ansvar for sine verdikjeder.