Studie viser fremgang mot levelønn i Colombia

Det ble nylig gjennomført en studie som undersøkte hvor mye bananarbeidere i Colombia trenger i lønn for å ha et anstendig og verdig liv. Studien ble utført på vegne av Global Living Wage Coalition (GLWC), som tar sikte på å utvikle estimater for levelønnsnivå i flere land, basert på en enhetlig definisjon og metodikk for å beregne levelønn. Studien fant gode handelsforbindelser som en av årsakene til at flere bananarbeidere i Fairtrade-systemet allerede tjener en anstendig lønn de kan leve av.

Studien ble ledet av Dr. Lykke Andersen ved bruk av Anker-metodikken. Den stadig mer aksepterte nye metodikken utviklet av levelønnseksperter, Richard Anker (tidligere ILO) og Martha Anker (tidligere WHO), berømmes for sin fleksibilitet til å estimere levelønn, ettersom den både er internasjonalt sammenlignbar og lokalspesifikk. Metodikken har fungert som en katalysator for globalt arbeid med levelønn, og brukes til å estimere en reell levelønn i landlige, urbane og rurale områder rundt om i verden.Generelle funn

I banansektoren er det forskjeller i lønnen til bananarbeidere etter oppgaver og ferdigheter. Studien viste at rundt halvparten av bananarbeidere i Colombia allerede kan tjene til livets opphold. Levelønn for bananregionene Magdalena, Urabá og Guajira i Colombia ble brukt som eksempler i studien. Lønnen beregnes til COP 1.644.569 per måned - (tilsvarer 488 US $), i henhold til gjeldende valutakurs. De samlede resultatene viser at i gjennomsnitt tjener fagforeningsarbeidere på Fairtrade-sertifiserte plantasjer allerede dette beløpet og ofte mer.

Flertallet av arbeidstakere som tjener nok til anstendige levekår, er i Urabá-regionen på grunn av den mye høyere fagforeningsgraden enn i andre områder. Tilsvarende er flertallet av bananarbeidere i Urabá, og nesten halvparten av bananarbeidere i regionene Magdalena og Guajira, dekket av en kollektiv lønnsforhandlingsavtale.

Den eksisterende gjennomsnittslønnen for bananarbeidere som er dekket av en eksisterende kollektiv lønnsforhandlingsavtale, har rundt 3 prosent mer enn den estimerte levelønnen. Samtidig er gjennomsnittslønnen for ikke-fagorganiserte bananarbeidere rundt 16 prosent mindre enn nåværende levelønn.

Fagforeningens viktige rolle og Fairtrade-forhold

I Colombia har Fairtrade aktivt promotert handelsforbindelser og arbeidstakermedvirknings-programmer på sertifiserte gårder. Forskere i studien understreker hvordan resultatene av estimater for levelønn hovedsakelig er resultater av et langvarig konstruktivt forhold mellom den lokale fagforeningen SINTRAINAGRO og den lokale arbeidsgiverorganisasjonen, AUGURA.

Rapporten nevner også at arbeidere på Fairtrade-sertifiserte gårder har flere tilleggsytelser sammenlignet med standard lønnsavtale, som Fairtrade Premium, en ekstra sum penger arbeidstakerne får til å dekke behov hos seg og sine familier. Arbeiderne bestemmer i fellesskap hvordan de skal bruke Premium. Typiske eksempler inkluderer boliglån, husholdningsapparater, skolemateriell og stipend eller samfunnsprosjekter.

Studien understreker også den viktige rollen forbrukere har i valg av Fairtrade-bananer, ettersom det bidrar til forbedring av arbeidstakernes og deres familiers liv.

Fairtrade vil fortsette å forbedre forholdene

Til tross for positive resultater så langt, er Fairtrades arbeid langt fra over. For å opprettholde de nåværende resultatene krever kontinuerlig engasjement fra Fairtrade så vel som alle partnere i verdikjeden, da ytterligere støtte er avgjørende for fagforeningene. Fairtrade fortsetter derfor å samarbeide med fagforeninger, selskaper, regjeringer, frivillige organisasjoner og andre partnere for å skape tilstrekkelige betingelser for å sikre levelønn.

I flere land med stor produksjon av Fairtrade-bananer, som den Dominikanske republikk, Peru, Ghana og Kamerun, er Fairtrade allerede med på å bygge broer mellom arbeidere, fagforeninger og arbeidsgivere. Fairtrade Premium er en annen måte Fairtrade styrker arbeidernes rolle, slik at de kan rådføre seg med hverandre, fatte egne beslutninger og forhandle med ledelsen av plantasjene.

Økt innsats er nødvendig for alle bananarbeidere over hele verden

Det er regioner i Colombia og andre bananproduserende land hvor det trengs mye mer arbeid for å lukke gapet mellom faktisk lønn og levelønn. I henhold til rapporten betyr dette å fremme tilgang for bananarbeidere til full sysselsetting og bedre betalte oppgaver, spesielt for kvinner, slik at en levelønn ikke avhenger av tilfeldigheter men heller dyktighet. Dette krever at hindringer for forening og kollektive forhandlinger fjernes. Det er mye arbeid som kreves for å oppnå levelønn for alle bananarbeidere, da de aller fleste bananarbeidere over hele verden jobber uten en signert kontrakt. Derfor er formalisering av arbeidsordninger avgjørende for at arbeidstakerne skal bli anerkjent og bedre beskyttet av Fairtrade-systemet, samt for å forbedre levebrødet.

Fairtrade vil fortsette å promotere rettferdighet for bananarbeidere og produsenter, i håp om at andre parter som er involvert i banan-verdikjeden og selvfølgelig forbrukere, vil bidra til vårt felles mål om rettferdige og verdige arbeidsforhold.