Månedens samarbeidspartner - Bergen Kommune

Med et sterkt engasjement for rettferdig handel, jobber Fairtradebyen Bergen med ansvarlig og bærekraftig næringsutvikling. De har fokus på egen forretningspraksis og ønsker å engasjere hele byen i sitt bærekraftsarbeid. Vi stilte næringsrådgiver for Fairtrade og etisk handel, Thomas Bryde, noen spørsmål om deres arbeid som Fairtrade-kommune.

Næringsrådgiver for Fairtrade og etisk handel, Thomas Bryde

Kan dere fortelle litt om hvordan samarbeidet med Fairtrade startet?

Først vil jeg si at vi er veldig stolte av samarbeidet med Fairtrade! Formelt ble samarbeidet vårt satt i gang på menneskerettighetenes dag, 10. desember i 2018. Da overrakte Annabelle Lefébure-Henriksen, daglig leder i Fairtrade Norge, et diplom til ordfører Marte Mjøs Persen der Bergen ble utnevnt til Fairtrade-kommune. Det var et stolt øyeblikk.

Det hadde selvfølgelig pågått et lengre arbeid i forkant. Bergen har vært Fairtrade-kommune tidligere, og politikerne ville starte opp igjen samarbeidet. Først ble min stilling opprettet i januar tidligere på året. Vi fikk etablert en styringsgruppe for Fairtradebyen Bergen, som ledes av byråden, med NHH, Bergen næringsråd, Bergen sentrum og Bærekraftige liv. Deretter ble det strategiske grunnlaget lagt. Bystyret vedtok den sommeren at «Bergen skal være en aktiv Fairtradeby og et forbilde for etisk og rettferdig handel». Siden har vi fått en handlingsplan med konkrete tiltak for hvordan vi skal få dette til.

Hvordan ser kommunen på statusen som Fairtrade-kommune som en del av sitt arbeid med bærekraft?

Det er klart at både statusen og arbeidet med Fairtrade har et bærekraftig formål. Et ansvarlig næringsliv som tar hensyn til mennesker og miljø er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Fairtrade er en viktig brikke i dette. I Bergen skaper statusen engasjement og er selve grunnlaget for hele vårt arbeid med etisk og rettferdig handel.

Hvilke mål har kommunen satt seg i forbindelse med sin status som Fairtrade-kommune?

Vi har satt oss flere mål. Det handler om hvordan vi i kommunen utøver ansvar i egne forretninger, for eksempel gjennom innkjøp av Fairtrade-sertifiserte varer, miljø- og menneskerettighetskrav i kontrakter og oppfølging av våre leverandører. Men like viktig er kontakten med det lokale næringslivet. Vi opplever også et stort engasjement for dette blant våre innbyggere, organisasjoner og forskningsmiljøer. Statusen og arbeidet vårt skal derfor trekke gode krefter i Bergen sammen for å fremme kunnskap, dialog og samarbeid om et viktig tema.

Hvordan jobber kommunen med kommunikasjon knyttet til Fairtrade og/eller bærekraftsarbeidet? Hvordan engasjerer kommunen innbyggerne og ansatte i dette arbeidet?

Vi jobber aktivt med kommunikasjon på Bergen kommunes nettsider og på sosiale medier gjennom en egen Facebook-side for Fairtradebyen Bergen. Her samler vi nyheter og arrangementer om etisk og rettferdig handel. Dette blir et viktig satsingsområde i handlingsplanen for de to neste årene. Her har vi et stort arbeid framfor oss. Det ligger blant annet et stort potensiale for å synliggjøre erfaringer, samt utfordringer og muligheter i arbeidet.

Det finnes fortsatt et stort potensiale for Fairtrade i det norske markedet. Hvorfor bør andre følge deres eksempel?

Det gjør det. Jeg tror at vi har kommet i en tid der stadig flere ser bærekraftsspørsmål i sammenheng med handel og forbruk. Både politikere, bedriftsledere og innbyggere er opptatt av dette. Folk lurer på hvilke forhold som ligger bak varer og tjenester de kjøper. Og informasjon om produkter og tilgang på Fairtrade-sertifiserte varer er viktig. Vi forsøker å tilnærme oss dette helhetlig. Det handler både om politisk forankring og om å legge til rette for møteplasser der dette fremmes.

Hvilke tiltak har kommunen iverksatt? Kan dere fortelle litt om arbeidet deres?

Noen av tiltakene er allerede nevnt, men vi jobber med flere tiltak som skal stimulere til ansvarlig næringsutvikling. Vi samarbeider med Etisk handel Norge og har utviklet rutiner for menneskerettigheter i anskaffelsene våre. Vi har et spennende prosjekt med oppfølging av leverandørkjeden til batteriene på fire av kommunens el-biler. Vi har også satt i gang et større arbeid for å få etablert en samarbeidsarena for dette i Bergen, på tvers av sektorer. I vår gikk kommunen i gang med en serie månedlige webinarer, der de ulike miljøene i Bergen inviteres til samtale om arbeidet sitt. Dette bidrar også til synliggjøring. En tilskuddsordning for aktiviteter i Fairtradebyen Bergen er også på trappene.

Det er flere utfordringer i dette arbeidet. Først og fremst er dette et stort og fragmentert felt. Det pågår en utvikling både internasjonalt og nasjonalt der ulike praksiser skal forenes og standardiseres. Bergen kommune vil bidra i dette arbeidet. Samtidig vil vi gjennom det, gjøre etisk handel og forbruk enklere. Dette skaper igjen muligheter for alle som berøres av eller er en del av næringslivet.