Klimasmart og bærekraftig jordbruk

Klimaendringene er en stor trussel mot verdens matproduksjon. Småskalabønder, som produserer maten til flertallet av verdens befolkning, er avhengig av et stabilt og forutsigbart klima for å få gode avlinger som sikrer dem en inntekt. De er blant dem som blir hardest rammet i møte med klimaendringer. I tillegg står de overfor utfordringer med fallende markedspriser og lav betaling som gjør dem ekstra sårbare. Et viktig fokusområde for Fairtrade er å bistå bøndene med å drive bærekraftig jordbruk og tilpasse seg et klima i endring.


Beskyttelse av miljø og klimatilpasning er en helt sentral del av Fairtrade sitt arbeid. Vi må bevare det biologiske mangfold, sørge for god og effektiv klimatilpasning og dyrke jorden på en måte som sikrer at den kan drives i generasjoner fremover. Fairtrade-standardene har omfattende krav til et bærekraftig jordbruk, vi bidrar med teknisk rådgivning, og gjennom vårt arbeid for å sikre mer rettferdige råvarepriser bidrar vi til større forutsigbarhet for bøndene og deres familier.


Emelia Debrah, bonde som deltar i «the Alliances for Sankofa» prosjektet i Ghana

Planting og restaurering av skog

Matproduksjon bidrar til ødeleggelse av store skogsområder, og avskoging er i stor grad forårsaket av utvidelse av jorder og beiteområder. Avskoging fører blant annet til utarming av jorden og uttørking av vannkilder, som igjen har negative konsekvenser for matproduksjonen. Det er derfor viktig å fremme bærekraftige jordbruksmodeller som for eksempel agro-skogbruk hvor man driver blandingskultur av trær og jordbruksvekster. Trærne holder på fuktigheten og binder jordsmonnet, og motvirker dermed erosjon forårsaket av vann og vind. Bøndene har mulighet til å bruke det samme avskogede jordstykket i mange år og i tillegg bidrar de å øke det biologiske mangfoldet, og til å skape et naturlig leveområde for pollinerende insekter.

Sankofa-prosjektet i Ghana er et samarbeidsprosjekt mellom KKFU, et bondekooperativ og Fairtrade Africa og det er et godt eksempel på hvordan bønder i Fairtrade-systemet bekjemper avskoging. Ved å plante en rekke trær og matvekster fremmer prosjektet beskyttelse av biologisk mangfold. Prosjektet tar sikte på 
å etablere et dynamisk agro-skogbruk og klimasmarte 
jordbruksparseller som dekker over 400 hektar.


Produsentnettverket NAPPs
(Network of Asia and Pacific Producers) klimaskole i India


Opplæring i klimatilpasning

- For us in Ecuador, climate change has led to the disappearance of native plant species. Freshwater supplies are also compromised as the glaciers up the Mountains are melting, forteller kaffebonden Fanny Yaucen. 

Produsentnettverkene i Afrika, Asia og Latin-Amerika arrangerer workshops og opplæring for bønder i klimavennlig jordbrukspraksis. Målet er å identifisere gunstige klimatiltak som for eksempel: Hvordan redusere klimagassutslipp, og dele erfaring og kunnskap mellom bøndene i de ulike kooperativene.


Begrense bruk av skadelige plantevernmidler

Kaffebonde Hugo Guerrero sitter med familien ved siden av kaffebønner som tørker i solen.

Bruken av kjemiske plantevernmidler kan redusere det biologiske mangfoldet og forurense grunnvann og jord. Kjemikalier som brukes i landbruket kan også skade helsen til bønder og arbeidere, forårsake hodepine og utslett, og langvarige problemer i form av nervesykdommer og leverskader.  
 
Fairtrade har et stort fokus på kunnskapsbygging og tilbyr opplæring i hvordan bøndene kan redusere bruken av skadelige sprøytemidler og ta i bruk biologisk skadedyrbekjempelse og naturlig gjødsel og kompost. 

- What I recommend is not to use herbicides nor insecticides, nor nematicides because they contaminate our land. And producers when they use them they too are contaminated, however they don`t realise this. We are poisoning ourselves, we are poisoning our children and we are leaving behind deteriorated land to the future generations. Hugo Guerrero, kaffebonde, Fairtrade-sertifisert samvirke Norandino, Peru.


Mulane Jabessa som bruker sin ovn.

Implementering av klimafokuserte prosjekter

Fairtrade gjennomfører prosjekter for å styrke bøndene i møte med klimaendringer. Dette inkluderer Klimaakademiet i Kenya (2017-2020); et opplæringssenter som bistår med teknisk ekspertise. Formålet er å øke motstandsdyktigheten til kaffebønder som står ovenfor store klimautfordringer. Et annet eksempel er et pilotprosjekt i Vest Afrika som skal fremme matsikkerhet og diversifisering av jordbruket hos kakaobønder ved å dyrke frem yams som er resistente mot tørke. Oromia-kooperativet i Etiopia er en del av et karbonkreditt-initiativ. Gjennom kjøp av biogassovner reduseres karbonavtrykket til 10.000 kaffebønder med opptil 70%.

Når du velger Fairtrade bidrar du til at bønder får støtte og veiledning for å kunne tilpasse seg klimaendringene. Se oversikten over Fairtrade-merkede produkter her.
 
Teksten er basert på en artikkel skrevet av Heather Nicholson for Fairtrade Foundation.