Te

Te er verdens mest populære drikk etter vann, og det drikkes anslagsvis 70 000 kopper te hvert sekund. Det meste av verdens te blir produsert på store plantasjer, der de ansatte ofte har dårlige arbeidsforhold og blir forhindret fra å fagorganisere seg. Fortsatt finnes det noe småskalaproduksjon av te, og Fairtrade samarbeider med flere bondekooperativer som dyrker te.

Utfordringer i teproduksjon

Småbønder marginaliseres

Te blir dyrket både av småbønder og ved plantasjer. Småbønder har ofte store vansker med å dyrke te til samme lave kostnader som plantasjer.

Dårlige arbeids- og levekår for plantasjeansatte

Mange arbeidere ved store plantasjer er avhengig av arbeidsgiver ettersom de både jobber og bor på plantasjen. Lønnen er ofte langt underminstelønn, boforholdene kummerlige, og mange arbeidere får ikke dekket sine grunnleggende behov. Overgrep og diskriminering er også utbredt.

 

Dette gjør Fairtrade

Fairtrade sertifiserer både plantasjer og bondekooperativer som dyrker te. Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for.

Høyere og mer stabil råvarebetaling

Prisen på råvarer dyrket i Sør kan være presset så lavt at bønder ikke kan dyrke jorda på en bærekraftig måte eller har en inntekt som dekker mat, bolig og skolegang. På de fleste råvarer har Fairtrade fastsatt en råvarepris som et minimum for hva bonden må ha for å dekke produksjon og basis behov. Fairtrade-premium (se nedenfor) og kunnskap om godt jordbruk og profesjonelle kooperativer, bidrar til at bønder i Fairtrade-sertifiserte kooperativer ofte har bedre inntekt enn andre bønder.

Organisering i bondekooperativer

Fairtrade sertifiserer ikke enkeltbønder, men kooperativene som bøndene danner i fellesskap. Kooperativene er demokratisk organisert og styrker den enkelte bonde og bondefamilie. Et kooperativ kan være en mer profesjonell og mektig handelspartner det en enkelt bonde kan, og kan forhandle seg frem til en råvarepris og handelsbetingelser som bedre enn det Fairtrade krever som et minimum. Kooperativet er et nav for kunnskap om godt jordbruk og kan gjøre både innkjøp og tiltak mer effektive, i tillegg til å bedre tilgang på lån til nødvendige investeringer.

Fairtrade-premium styrker småbønder

Fairtrade-premium er en ekstra pott penger som bondekooperativet får i tillegg til råvarebetalingen. Premium skal investeres i tiltak som fremmer effektivitet, kvalitet eller relatert til miljø/klima, eller på utviklingstiltak for kooperativmedlemmene og nærmiljøet. Kooperativmedlemmene skal bestemme i demokratisk fellesskap hva pengene investeres i. Tiltak kan være utbygging av vannforsyning, dyrking av nye planter, pensjonsforsikring, helsetilbud og skolestipender.

Fairtrade-premium styrker plantasjeansatte

Fairtrade-premium er en ekstra pott penger i tillegg til råvarebetalingen, som går direkte til plantasjearbeiderne. Pengene skal brukes til utviklings-, velferds- og utdanningstiltak som kommer alle ansatte til gode, og arbeiderne velger i demokratisk fellesskap hva de ønsker å investere i. Mange velger å opprette mikrolånsordninger, pensjonsordninger, barnehager og utdannings- og opplæringsprogrammer.

Arbeidstakerrettigheter

Fairtrade-standardene for ansatt arbeidskraft tar utgangspunkt i ILOs kjernekonvensjoner og inneholder detaljerte krav til hvilke arbeids- og ansettelsesforhold de ansatte på plantasjer skal ha. Forbud mot de verste formene for menneskerettighetsbrudd slave- og tvangsarbeid og barnearbeid. Arbeidsforholdene skal være så trygge som mulig og det er påbudt å bruke beskyttelsesutstyr ved omgang med sprøytemidler. Fairtrade-sertifisering stiller klare krav til lønn for de ansatte: det skal betales minst nasjonal minstelønn, lønningene skal øke årlig og lokale forhandlinger skal finne sted. Fairtrade-sertifisering forutsetter reell organisasjonsfrihet og har klare retningslinjer for jevnlig dialog mellom fagforeninger, arbeidstakerrepresentanter og ledelsen.

Møt produsentene

Les bøndenes og arbeidernes egne uttalelser og små historier.

Les mer

Fairtrade-standardene

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer