Sukker

Mesteparten av de om lag 175 millioner tonn sukker som produseres i verden hvert år, utvinnes fra sukkerrør som dyrkes i utviklingsland av bønder som dyrker i liten skala. Den andre planten vi får sukker fra, sukkerbeter, dyrkes i Europa og USA, og produksjonen er som regel sterkt subsidiert. Som så mange andre råvarer, er også sukker preget av ustabile priser.

Utfordringer i sukkerproduksjon

  • Familier som lever av å dyrke sukker får ofte ikke engang dekket inn det det koster å produsere sukkere og lever derfor i fattigdom.
  • Det brukes ofte store mengder sprøytemidler og kunstgjødsel i dyrking av sukker. Dette skader både mennesker og miljøet.
  • EUs sukkerpolitikk hindrer rettferdig konkurransen mellom subsidierte europeiske sukkerprodusenter og småbønder i Sør.
  • Både sukkerrør og sukkerbete er på ILABs liste over varer med risiko for barne- og slavearbeid.

 

Dette gjør Fairtrade

Fairtrade sertifiserer kun småskalaproduksjon av sukker, ikke plantasjer.

Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for. Nedenfor ser du hva Fairtrade gjør for å motvirke hovedproblemene innen sukkerproduksjon.

Høyere og mer stabil råvarebetaling

Prisen på råvarer dyrket i Sør er ofte så presset at bønder verken kan dyrke jorda på en bærekraftig måte eller har en inntekt som gjør det mulig å dekke mat, bolig, skolegang og ellers et anstendig liv. På de fleste råvarer har Fairtrade fastsatt en råvarepris som et minimum for hva bonden må ha. Nesten vel så viktig som den økte betalingen, er forutsigbarheten rundt inntekt, langsiktige handelskontrakter og bedre tilgang på lån gjennom organisering i kooperativer. Fairtrade-premiumen (se nedenfor), kunnskap om godt jordbruk og profesjonelle kooperativer, er andre faktorer som bidrar til at bønder i Fairtrade-sertifiserte kooperativer ofte har bedre inntekt enn andre bønder.

Organisering i bondekooperativer

Fairtrade sertifiserer ikke enkeltbønder, men kooperativene som bøndene danner i fellesskap. Kooperativene er demokratisk organisert og styrker den enkelte bonde og bondefamilie på mange måter. Et kooperativ kan være en mer profesjonell og mektig handelspartner det en enkelt bonde kan, og kan for eksempel forhandle seg frem til en råvarepris og handelsbetingelser som er enda bedre enn det Fairtrade krever som et minimum. Kooperativet er et nav for kunnskap om godt jordbruk og kan gjøre både innkjøp og tiltak mer effektive, i tillegg til at det lettere kan få tilgang på lån til nødvendige investeringer.

Sukker prosesseres i store møller som ofte betjener store områder og er eid av mektige aktører. I 2014 åpnet verdens første sukkermølle som er eid av et kooperativ bestående av sukkerbønder. Det var det Fairtrade-sertifiserte kooperativet Manduvira i Paraguay som hadde lagt seg opp nok egenkapital til å få et lån som gjorde det mulig å opprette en mølle som gjør at bøndene slipper å betale for transport og leie av en ekstern mølle 100 km unna. Les mer her.

Fairtrade-premium styrker småbønder

Fairtrade-premium er en ekstra pott penger som bondekooperativet får i tillegg til råvarebetalingen. Premiumen skal investeres i tiltak som fremmer effektivitet, kvalitet eller er relatert til miljø/klima, eller på utviklingstiltak for kooperativmedlemmene og nærmiljøet. Kooperativmedlemmene skal bestemme i demokratisk fellesskap hva pengene investeres i, og utbygging av vannforsyning, fremdyrking av nye planter, pensjonsforsikring, helsetilbud og skolestipender er bare noen eksempler på hva Fairtrade-premiumen brukes til.

Klima- og miljøtiltak

Småbønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika er blant dem som er aller hardest rammet av klimaendringene. Jordbruk står også for store klimautslipp. Bedre råvarebetaling og tilgang på kunnskap er en forutsetning for å kunne gjøre jordbruket mer motstandsdyktig mot klimaendringene og for å sette i verk tiltak som minsker jordbrukets belastning på klima og miljø. Fairtrade veileder Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer i hvordan takle effekten av klimaendringene, og har omfattende krav om å begrense jordbrukets belastning på klima og miljø. Miljøstandardene inneholder krav til blant annet integrert plantevern (integrated pest management), forebygging av jorderosjon, ivaretakelse av jordkvalitet, bærekraftig bruk av vannkilder, bærekraftig avfallshåndtering, forbud mot GMO, beskyttelse av biologisk mangfold, bruk av fornybar energi og redusert CO2-utslipp.

På Jamaica gikk alle de sju Fairtrade-sertifiserte sukkerkooperativene sammen om felles innkjøp av kunstgjødsel. Da ble de en så stor kunde at de fikk 20 % prisrabatt. I tillegg fikk de opplæring i riktig bruk av kunstgjødsel, og reduserte bruken med 20 %.

Bekjempelse av barnearbeid og tvangsarbeid

Barnearbeid og tvangsarbeid er forbudt, og Fairtrade har dialog med alle sertifiserte kooperativer og plantasjer om det. Innen råvarer hvor man vet at barnearbeid er spesielt utbredt, får de sertifiserte kooperativene og plantasjene hjelp til å utarbeide egne programmer for å informere om, bekjempe og avdekke barnearbeid. Fairtrade kan ikke garantere med 100% sikkerhet at barnearbeid ikke finner sted i Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer, men vi garanterer at vi jobber målrettet og grundig med å bekjempe det, og at FLO-CERT kontrollerer hvorvidt det finner sted. Avdekkes barnearbeid i et Fairtrade-sertifisert kooperativ/plantasje, har vi gode prosedyrer for å sikre barna det gjelder og for å følge opp kooperativet/plantasjen. Les mer her.

Veiledning og samarbeid

Gjennom Fairtrade får kooperativer og plantasjer veiledning og hjelp til å oppfylle Fairtrade-kravene til velorganiserte kooperativer, trygge arbeidsforhold, oppfyllelse av arbeidstakerrettigheter og bærekraftig jordbruk. Ofte settes de i kontakt med lokale organisasjoner som kan være gode støttespillere og gi tilgang på ytterligere ressurser.

Møt produsentene

Les bøndenes og arbeidernes egne uttalelser og små historier.

Les mer

Fairtrade-standardene

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer