Kaffe

2,5 milliarder kopper kaffe drikkes daglig verden over og nordmenn er blant de som drikker mest. Av råvarer er det bare olje som omsettes for høyere verdier.

25 millioner småbønder dyrker 70-80 prosent av verdens kaffe. Mange av dem lever i fattigdom og blir hardt rammet av klimaendringer. I følge The Climate Institues rapport «The brewing storm» vil bare halvparten av arealene det i dag dyrkes kaffe på, være egnet for kaffeproduksjon i 2050.

Utfordringer i kaffeproduksjon

  • Kaffe står på listen over råvarer med størst risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter.
  • Økte temperaturer, store nedbørsmengder, stormer og endrede værmønstre rammer verdens kaffeproduserende områder. En stor andel av verdens kaffebusker er gamle, og dermed mer sårbare for vær og sykdommer. Å investere i tiltak som gjør kaffebuskene mer motstandsdyktige mot klimaendringer koster penger og krever kunnskap.
  • En kaffebonde får om lag 7-10% av utsalgssummen i butikk. Lave og svingende råvarepriser gjør det vanskelig for bonden å legge langsiktige planer og investere i kaffeproduksjonen.
  • Kaffebusken må vokse i fire år før den begynner å bære frukter og er ikke maksimalt produktiv før det har gått ytterligere 5-6 år. Få bønder har råd til å investere i nye kaffebusker som ikke vil gi noen inntekt før om ca. 10 år.

 

Dette gjør Fairtrade

Fairtrade sertifiserer kun småskaldyrking av kaffe gjort av selvstendige bønder i kooperativer, ikke kaffeplantasjer. Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for. Nedenfor ser du hva Fairtrade gjør for å motvirke hovedproblemene innen kaffeproduksjon.

Høyere og mer stabil råvarebetaling

Prisen på råvarer dyrket i Sør kan være presset så lavt at bønder ikke kan dyrke jorda på en bærekraftig måte eller har en inntekt som dekker mat, bolig og skolegang. På de fleste råvarer har Fairtrade fastsatt en råvarepris som et minimum for hva bonden må ha for å dekke produksjon og basis behov. Fairtrade-premium (se nedenfor) og kunnskap om godt jordbruk og profesjonelle kooperativer, bidrar til at bønder i Fairtrade-sertifiserte kooperativer ofte har bedre inntekt enn andre bønder.

Fairtrade-premium styrker småbønder

Fairtrade-premium er en ekstra pott penger som bondekooperativet får i tillegg til råvarebetalingen. Premium skal investeres i tiltak som fremmer effektivitet, kvalitet eller er relatert til miljø/klima, eller på utviklingstiltak for kooperativmedlemmene og nærmiljøet. Kooperativmedlemmene skal bestemme i demokratisk fellesskap hva pengene investeres i. Tiltak kan være utbygging av vannforsyning, dyrking av nye planter, pensjonsforsikring, helsetilbud og skolestipender. Fairtrade krever at innen kaffeproduksjon skal minst 25 prosent av Fairtrade-premiumen investeres i tiltak som øker kaffens bærekraft, kvalitet og/eller produktivitet, som for eksempel planting av nye kaffebusker, opplæring i godt jordbruk, systemer for bruk av naturgjødsel. Mange kooperativer velger å investere mer enn 25 prosent i slike tiltak.

Organisering i bondekooperativer

Fairtrade sertifiserer ikke enkeltbønder, men kooperativene som bøndene danner i fellesskap. Kooperativene er demokratisk organisert og styrker den enkelte bonde og bondefamilie. Et kooperativ kan være en mer profesjonell og mektig handelspartner det en enkelt bonde kan, og kan forhandle seg frem til en råvarepris og handelsbetingelser som bedre enn det Fairtrade krever som et minimum. Kooperativet er et nav for kunnskap om godt jordbruk og kan gjøre både innkjøp og tiltak mer effektive, i tillegg til å bedre tilgang på lån til nødvendige investeringer.

Investering i kvalitet og produktivitet

Fairtrade krever at innen kaffeproduksjon skal minst 25 prosent av Fairtrade-premiumen investeres i tiltak som øker kaffens bærekraft, kvalitet og/eller produktivitet, som for eksempel planting av nye kaffebusker, opplæring i godt jordbruk, systemer for bruk av naturgjødsel. Mange kooperativer velger å investere mer enn 25 prosent i slike tiltak.

Klima- og miljøtiltak

Småbønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika er blant dem som er hardest rammet av klimaendringer. Jordbruk står også for store klimautslipp. Bedre råvarebetaling og tilgang på kunnskap er en forutsetning for å kunne gjøre jordbruket mer motstandsdyktig mot klimaendringene og for å sette i verk tiltak som minsker jordbrukets belastning på klima og miljø. Fairtrade har dialog med kaffekooperativene om viktigheten av å diversifisere jordbruket, det vil si å plante andre vekster som både kan beskytte kaffeplantene og kan gi økte inntekter til bøndene. Fairtrade-kriteriene har omfattende krav om å begrense jordbrukets belastning på klima og miljø. Miljøstandardene inneholder krav til blant annet integrert plantevern (integrated pest management), forebygging av jorderosjon, ivaretakelse av jordkvalitet, bærekraftig bruk av vannkilder, bærekraftig avfallshåndtering, forbud mot GMO, beskyttelse av biologisk mangfold, bruk av fornybar energi og redusert CO2-utslipp.

Veiledning og samarbeid

Gjennom Fairtrade får kooperativer og plantasjer veiledning og hjelp til å oppfylle Fairtrade-kravene, trygge arbeidsforhold, oppfylle arbeidstakerrettigheter og bærekraftig jordbruk. Ofte settes de i kontakt med lokale organisasjoner som kan være gode støttespillere og gi tilgang på ytterligere ressurser.

Kaffeprodusenter

Les bøndenes og arbeidernes egne uttalelser og små historier.

Les mer

Fairtrade-standardene

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer