Frukt og grønnsaker

Frukt og grønnsaker er viktige handelsvarer som omsettes for store verdier. At tropiske frukter kommer fra land langt borte er det mange som vet, men det kanskje færre som har tenkt over at også mye av grønnsakene vi spiser er importert fra land i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Frukt og grønnsaker dyrkes både av småbønder og ved plantasjer, og millioner av småskalabønder og plantasjearbeidere har dyrking, foredling og salg av frukt og grønt som sitt levebrød. I tillegg til at inntektene ofte er meget lave og arbeidsforholdene dårlige, kan produksjonen av frukt og grønt også ha negativ innvirkning på miljøet. Avokado er et godt eksempel på det: Avokado er blitt veldig populært i Norge og mange andre markeder de siste årene, men mange danske forbrukere satte guacamolen i halsen da de våren 2017 leste om Danwatchs avsløring av at plantasjer i Chile som leverte avokado til det danske markedet brukte opp vannet som lokalbefolkningen var avhengige av. Flere danske dagligvarekjeder stoppet importen av avokado fra det berørte området, og oppmerksomheten om problemet fører forhåpentligvis til at flere dagligvarekjeder om importører vil gjøre en innsats for mer ansvarlige verdikjeder.

 

Utfordringer i produksjon av frukt og grønnsaker

Lave inntekter og strenge krav

Selv om fersk frukt og grønnsaker omsettes for milliarder av kroner og er god business for store selskaper, har bøndene og plantasjearbeiderne som dyrker råvarene som regel veldig lav inntekt, som regel langt under levelønnsnivå. Stadig strengere krav til hygiene og plettfritt utseende på råvarene følges ofte ikke av betalingsvilje, og fører til økte utgifter og enda lavere salgsinntekt for bønder og plantasjer.

Brudd på arbeidstakerrettigheter

Plantasjearbeidere som jobber med å dyrke frukt og grønnsaker jobber ofte under arbeidsforhold som ikke oppfyller verken nasjonale eller internasjonale standarder: lange arbeidsdager, lave lønninger, forbud mot fagorganisering og diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet eller andre forhold. Frie fagforeninger er dårlig representert, og kollektive lønnsforhandlinger hører til sjeldenhetene.

Helseskadelige arbeidsforhold

Innen dyrking av frukt og grønnsaker brukes det ofte store mengder sprøytemidler og kjemikalier, noe som kan føre til alvorlige helseskader for bønder og arbeidere som utsettes for disse uten nødvendig beskyttelsesutstyr.

Miljøødeleggelser

Mange steder opplever lokalbefolkningen at drikkevannskildene deres forurenses av sprøytemidler og kjemikalier, og naturen for øvrig tar også skade av overdreven kjemikaliebruk innen landbruk.

 

Dette gjør Fairtrade

Høyere og mer stabil råvarebetaling

Prisen på råvarer dyrket i Sør er ofte presset så lavt ned at bønder verken kan dyrke jorda på en bærekraftig måte eller har en inntekt som gjør det mulig å dekke mat, bolig, skolegang og andre faktorer som trengs for å leve et anstendig liv. På de fleste råvarer har Fairtrade fastsatt en råvarepris som et minimum for hva bonden må ha. Nesten vel så viktig som den økte betalingen, er forutsigbarheten rundt inntekt, langsiktige handelskontrakter og bedre tilgang på lån gjennom organisering i kooperativer. Fairtrade-premiumen (se nedenfor), kunnskap om godt jordbruk og profesjonelle kooperativer, er andre faktorer som bidrar til at bønder i Fairtrade-sertifiserte kooperativer ofte har bedre inntekt enn andre bønder.

Fairtrade-premium styrker småbønder

Fairtrade-premium er en ekstra pott penger som bondekooperativet får i tillegg til råvarebetalingen. Premiumen skal investeres i tiltak som fremmer effektivitet, kvalitet eller er relatert til miljø/klima, eller i utviklingstiltak for kooperativmedlemmene og nærmiljøet. Kooperativmedlemmene skal bestemme i demokratisk fellesskap hva pengene investeres i, og utbygging av vannforsyning, fremdyrking av nye planter, pensjonsforsikring, helsetilbud og skolestipender er bare noen eksempler på hva Fairtrade-premiumen brukes til.

Fairtrade-premium styrker plantasjeansatte

Fairtrade-premium er en ekstra pott penger i tillegg til råvarebetalingen, som går direkte til plantasjearbeiderne. Pengene skal brukes til utviklings-, velferds- og utdanningstiltak som kommer alle ansatte til gode, og arbeiderne velger i demokratisk fellesskap hva de ønsker å investere i. Mange velger å opprette mikrolånsordninger, pensjonsordninger, helsetilbud, barnehager og utdannings- og opplæringsprogrammer.

Arbeidstakerrettigheter

Fairtrade-standardene for ansatt arbeidskraft tar utgangspunkt i ILOs kjernekonvensjoner og inneholder detaljerte krav til hvilke arbeids- og ansettelsesforhold de ansatte på plantasjer skal ha. Forbud mot slave- og tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering er viktig. De ansattes helse er i fokus: arbeidsforholdene skal være så trygge som mulig og det er påbudt å bruke beskyttelsesutstyr ved f.eks. omgang med sprøytemidler. Fairtrade-sertifisering stiller klare krav til lønn for de ansatte: det skal betales minst nasjonal minstelønn, lønningene skal øke årlig og lokale forhandlinger skal finne sted. Fairtrade-sertifisering forutsetter reell organisasjonsfrihet og har klare retningslinjer for jevnlig dialog mellom fagforeninger, arbeidstakerrepresentanter og ledelsen.

Frie fagforeninger

Et arbeidsliv der de ansattes stemmer blir hørt, hvor rettigheter blir oppfylt og hvor ansatte gis en lønn det går an å leve av, vil ikke oppnås uten frie og sterke fagforeninger. Ansatte på Fairtrade-sertifiserte plantasjer skal ha en reell rett til å fagorganisere seg. Det skal være jevnlig dialog mellom fagforeninger, arbeidstakerrepresentanter og ledelsen, og lokale forhandlinger skal finne sted.

Klima- og miljøtiltak

Småbønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika er blant dem som er aller hardest rammet av klimaendringene. Jordbruk står også for store klimautslipp. Bedre råvarebetaling og tilgang på kunnskap er en forutsetning for å kunne gjøre jordbruket mer motstandsdyktig mot klimaendringene og for å sette i verk tiltak som minsker jordbrukets belastning på klima og miljø. Fairtrade veileder Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer i hvordan takle effekten av klimaendringene, og har omfattende krav om å begrense jordbrukets belastning på klima og miljø. Miljøstandardene inneholder krav til blant annet integrert plantevern (integrated pest management), forebygging av jorderosjon, ivaretakelse av jordkvalitet, bærekraftig bruk av vannkilder, bærekraftig avfallshåndtering, forbud mot GMO, beskyttelse av biologisk mangfold, bruk av fornybar energi og redusert CO2-utslipp.

 

Fakta om Fairtrade og frukt og grønnsaker

  • Det finnes Fairtrade-standarder for flere titalls frukter og grønnsaker, blant dem sitron, appelsin, mango, ananas, papaya, søtpotet, mais og avokado. Fairtrade-sertifisert frukt finnes både som fersk og tørket, i tillegg til at mye av den sertifiserte frukten presses til juice.
  • Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer og plantasjer solgte 34 000 tonn fersk frukt til Fairtrade-betingelser i 2014/2015. Dette er veldig lite sammenlignet med hvor mye frukt som dyrkes og handles verden over, og behovet for økning er stort.
  • Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer som dyrker frukt til tørking har i gjennomsnitt 53 % kvinnelige medlemmer og er den produktkategorien med høyest kvinneandel.

Møt produsentene

Les bøndenes og arbeidernes egne uttalelser og små historier.

Les mer

Fairtrade-standardene

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer