Bomull

Bomull er verdens eldste kommersielle jordbruksråvare og er en av de viktigste fibrene i dagens globale tekstilindustri. Årlig høstes det inn 26 millioner tonn bomull globalt. Bomull blir dyrket på rundt 35 millioner hektar i over 100 land, og mesteparten av dyrkingen foregår i Kina, India, Pakistan, Brasil og USA. 90% av bøndene som er involvert i bomullsdyrking lever i utviklingsland.

Utfordringer i bomullsproduksjon

Lave inntekter

Verdensmarkedsprisen på bomull har sunket de siste 30 årene. Konkurranse med bomull dyrket i land med kraftig subsidiering fører til lave inntekter for bomullsbønder i Sør som dyrker i liten skala i land uten subsidier. Bomullsbøndene i Sør har fått redusert sine muligheter for å forsørge seg selv og sine familier. Ettersom de står helt bakerst i en ofte lang og kompleks verdikjede for tekstil, har de ofte liten mulighet til å bli hørt og få sine rettigheter oppfylt.

Kjemikaliebruk og vannressurser

Bomullsproduksjon er forbundet med store miljøproblemer. Overdreven bruk av sprøytemidler og kjemikalier, samt det store vannmengdene som går med til dyrking, har ført til naturødeleggelser og mangel på trygt drikkevann for millioner av mennesker. Sprøytemidler kan i tillegg gi alvorlige helseskader for bønder arbeidere dersom de ikke bruker beskyttelsesutstyr. Overdreven bruk av sprøytemidler fører i tillegg til alvorlige helseskader for bønder og arbeidere som jobber innen bomullsdyrking.

Klimaendringer

Bomullsproduksjonens behov for vann, gjør den sårbar for vannmangel forårsaket av høyere temperaturer og endringer i nedbørsmengder og -mønstre. Stigende temperaturer kan også føre til lavere avlinger og svakere bomullsplanter som er mer sårbare for sykdom og skadedyr.

 

Dette gjør Fairtrade

Fairtrade sertifiserer kun småskaladyrking av bomull, ikke bomullsplantasjer. Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for. Nedenfor ser du hva Fairtrade gjør for å motvirke hovedproblemene innen bomullsproduksjon.

Bekjempelse av barnearbeid og tvangsarbeid

Barnearbeid og tvangsarbeid er forbudt i henhold til Fairtrades standarder, og de sertifiserte kooperativene får hjelp til å utarbeide egne programmer for å informere om, bekjempe og avdekke barnearbeid. Fairtrade kan ikke garantere med 100% sikkerhet at barnearbeid ikke finner sted i Fairtrade-sertifiserte kooperativer, men vi garanterer at vi jobber målrettet og grundig med å bekjempe det, og at FLO-CERT kontrollerer hvorvidt det finner sted. Avdekkes barnearbeid i et Fairtrade-sertifisert bomullskooperativ, har vi gode prosedyrer for å sikre barna det gjelder og for å følge opp kooperativet. Les mer her.

Høyere og mer stabil råvarebetaling

Prisen på råvarer dyrket i Sør er ofte presset så lavt ned at bønder verken kan dyrke jorda på en bærekraftig måte eller har en inntekt som gjør det mulig å dekke mat, bolig, skolegang og andre faktorer som trengs for å leve et anstendig liv. På de fleste råvarer, blant dem bomull, har Fairtrade fastsatt en råvarepris som et minimum for hva bonden må ha for å dekke bærekraftig produksjon og menneskelige basisbehov. Om verdensmarkeds-prisen er høyere enn Fairtrades minimumspris, er den høyeste prisen gjeldende. Nesten vel så viktig som den økte betalingen, er forutsigbarheten rundt inntekt, langsiktige handelskontrakter og bedre tilgang på lån gjennom organisering i kooperativer. Fairtrade-premium (se nedenfor) og kunnskap om godt jordbruk og profesjonelle kooperativer, bidrar til at bønder i Fairtrade-sertifiserte kooperativer ofte har bedre inntekt enn andre bønder.

Fairtrade-premium styrker småbønder

Fairtrade-premium er en ekstra pott penger som bondekooperativet får i tillegg til råvarebetalingen. Premiumen skal investeres i tiltak som fremmer effektivitet, kvalitet eller er relatert til miljø/klima, eller på utviklingstiltak for kooperativmedlemmene og nærmiljøet. Kooperativmedlemmene skal bestemme i demokratisk fellesskap hva pengene investeres i, og utbygging av vannforsyning, fremdyrking av nye planter, pensjonsforsikring, helsetilbud og skolestipender er bare noen eksempler på hva Fairtrade-premiumen brukes til.

Klima- og miljøtiltak

Småbønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika er blant dem som er aller hardest rammet av klimaendringene. Jordbruk står også for store klimautslipp. Bedre råvarebetaling og tilgang på kunnskap er en forutsetning for å kunne gjøre jordbruket mer motstandsdyktig mot klimaendringene og for å sette i verk tiltak som minsker jordbrukets belastning på klima og miljø. Fairtrade veileder Fairtrade-sertifiserte bomullskooperativer i hvordan takle effekten av klimaendringene, og har omfattende krav om å begrense jordbrukets belastning på klima og miljø. Miljøstandardene inneholder krav til blant annet integrert plantevern (integrated pest management), forebygging av jorderosjon, ivaretakelse av jordkvalitet, bærekraftig bruk av vannkilder, bærekraftig avfallshåndtering, forbud mot GMO, beskyttelse av biologisk mangfold, bruk av fornybar energi og redusert CO2-utslipp.

Møt produsentene

Les bøndenes og arbeidernes egne uttalelser og små historier.

Les mer

Fairtrade-standardene

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer