Blomster

I land som Kenya, Tanzania, Colombia og Ecuador dyrkes blomster ofte under kritikkverdige arbeidsforhold. Lave lønninger, midlertidig ansettelse og forbud mot å fagorganisere seg er utbredt. Lange arbeidsdager og omgang med giftige kjemikalier er direkte helseskadelig. Også miljøet tar ofte skade av blomsterdyrking: elver og innsjøer forurenses av kjemikalier og av mangelfulle systemer for kloakk og avfallshåndtering i lokalsamfunnene der arbeiderne bor.

Blomster som dyrkes i oppvarmede drivhus i Europa, står for mye høyere CO2-utslipp enn blomster dyrket i Sør, i drivhus som ikke trenger oppvarming, selv når man tar den lange transporten med fly med i beregningen.

Utfordringer i blomsterproduksjon

Dårlige arbeidsforhold

Ved blomsterplantasjer i Øst-Afrika og Latin-Amerika jobber de ansatte ofte under arbeidsforhold som ikke oppfyller verken nasjonale eller internasjonale standarder: lange arbeidsdager, lave lønninger, forbud mot fagorganisering og diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet eller andre forhold.

Lave lønninger

Lønningene i blomsterindustrien er som regel langt under levelønnsnivå. Frie fagforeninger er dårlig representert, og kollektive lønnsforhandlinger hører til sjeldenhetene.

Bruk av skadelige sprøytemidler

Det brukes store mengder sprøytemidler for å beskytte blomster mot sykdommer og skadedyr. Utslipp av sprøytemiddelrester i naturen har dessuten ført til store miljøskader i flere regioner.

 

Dette gjør Fairtrade

Blomster dyrkes nesten utelukkende ved plantasjer og i store gartnerier. Derfor er blomster den eneste råvaren hvor Fairtrade bare sertifiserer plantasjer, og ikke bondekooperativer. Blomster er også en av de få råvarene som Fairtrade ikke har fastsatt en minimumsrpris på. Årsaken til dette er at blomster er et ferskt produkt og at det finnes mange ulike varianter med forskjellig produksjonskostnad. For å kompensere for dette, har Fairtrade-premiumen (se nedenfor) på blomster et høyt nivå, slik at arbeiderne skal sikres midler til å investere i utdanning, helsetilbud, velferdstiltak og opplæring i arbeidstakerrettigheter.

Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for. Nedenfor ser du hva Fairtrade gjør for å motvirke hovedproblemene innen blomsterproduksjon.

Fairtrade-premium styrker plantasjeansatte

Fairtrade-premium er en ekstra pott penger i tillegg til råvarebetalingen, som går direkte til plantasjearbeiderne. Pengene skal brukes til utviklings-, velferds- og utdanningstiltak som kommer alle ansatte til gode, og arbeiderne velger i demokratisk fellesskap hva de ønsker å investere i. Mange velger å opprette mikrolånsordninger, pensjonsordninger, helsetilbud, barnehager og utdannings- og opplæringsprogrammer.

Arbeidstakerrettigheter

Fairtrade-standardene for ansatt arbeidskraft tar utgangspunkt i ILOs kjernekonvensjoner og inneholder detaljerte krav til hvilke arbeids- og ansettelsesforhold de ansatte på plantasjer skal ha. Forbud mot slave- og tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering er viktig. De ansattes helse er i fokus: arbeidsforholdene skal være så trygge som mulig og det er påbudt å bruke beskyttelsesutstyr ved f.eks. omgang med sprøytemidler. Fairtrade-sertifisering stiller klare krav til lønn for de ansatte: det skal betales minst nasjonal minstelønn, lønningene skal øke årlig og lokale forhandlinger skal finne sted. Fairtrade-sertifisering forutsetter reell organisasjonsfrihet og har klare retningslinjer for jevnlig dialog mellom fagforeninger, arbeidstakerrepresentanter og ledelsen.

Levelønn

Ansatte ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer skal minst ha nasjonal minstelønn. I mange land er det nasjonale minstelønnsnivået imidlertid alt for lavt til å kunne sikre gode liv. Fairtrade har, som første sertifisering, tatt i bruk et nyutviklet rammeverk for fastsettelse av reell levelønn i rurale områder. Målet er at alle ansatte ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer skal ha levelønn innen 2020.

Frie fagforeninger

Et arbeidsliv der de ansattes stemmer blir hørt, hvor rettigheter blir oppfylt og hvor ansatte gis en lønn det går an å leve av, vil ikke oppnås uten frie og sterke fagforeninger. Ansatte på Fairtrade-sertifiserte plantasjer skal ha en reell rett til å fagorganisere seg. Det skal være jevnlig dialog mellom fagforeninger, arbeidstakerrepresentanter og ledelsen, og lokale forhandlinger skal finne sted.

Klima- og miljøtiltak

Fairtrade veileder Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer i hvordan takle effekten av klimaendringene, og har omfattende krav om å begrense jordbrukets belastning på klima og miljø. Miljøstandardene inneholder krav til blant annet integrert plantevern (integrated pest management), forebygging av jorderosjon, ivaretakelse av jordkvalitet, bærekraftig bruk av vannkilder, bærekraftig avfallshåndtering, forbud mot GMO, beskyttelse av biologisk mangfold, bruk av fornybar energi og redusert CO2-utslipp.

Fokus på kvinner

Innen blomsterindustrien er det en overvekt av kvinnelige ansatte. Kvinner har ofte de dårligste betingelsene i arbeidslivet og er utsatt for diskriminering, overgrep og andre uverdige forhold. Fairtrade har et spesielt fokus på å styrke kvinners posisjon på arbeidsplassen og i samfunnet. Fairtrade-standardene sier blant annet at diskriminering ikke er tillatt, at gravide og ammende kvinner ikke skal drive risikofylt arbeid eller ha omgang med sprøytemidler, at kvinner skal være representert i helse- og sikkerhetskomiteen, at det skal være separate garderober og toaletter for kvinner og menn, og at plantasjeledelsen skal ha et spesielt fokus på kvinners utdanning og opplæring. Ved blomsterplantasjer skal det også være opplæring og rutiner på plass for å bekjempe problematikk som seksuell trakassering.

Møt produsentene

Les bøndenes og arbeidernes egne uttalelser og små historier.

Les mer

Fairtrade-standardene

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer