Risikoreduksjon og utvikling

Næringslivets ansvar

Internasjonal handel med råvarer og produkter har foregått i mange hundre år, og har økt kraftig gjennom de siste tiårene. Med globaliseringen har også kunnskapen om internasjonale verdikjeder økt, og vi vet nå at et flertall av verdens råvareproduserende mennesker lever i fattigdom og at forhold som barnearbeid og tvangsarbeid er utbredt i en rekke sektorer. Internasjonale verdikjeder er ofte lange og uoversiktlige, og Fairtrade kan være et verktøy for oversikt og minimering av risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i verdikjeder.

Menneske- og arbeidstakerrettigheter er nedfelt i internasjonale konvensjoner og gjelder alle mennesker. Både FN, OECD og nasjonale myndigheter har retningslinjer for bedrifters ansvar for å følge opp menneske- og arbeidstakerrettigheter i sine verdikjeder.

FNs 17 må for bærekraftig utvikling, bærekraftsmålene, er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her pekes det på at næringslivet har en særlig viktig rolle i arbeidet med å oppnå målene. Blant bærekraftsmålene finner vi mål 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» med delmål «Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes» og «Beskytte arbeidstakerrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige.»

Både myndigheter, kunder, forbrukere og eiere forventer at næringslivsaktører ivaretar sitt ansvar for å unngå medvirkning til brudd på menneskerettigheter, og for å bidra til positiv utvikling, i globale verdikjeder. Mange aktører har utviklet etiske retningslinjer for leverandører basert på internasjonale konvensjoner, men arbeidet med å følge opp disse kan være ressurskrevende og vanskelig. Fairtrade kan her spille en viktig rolle som sparringspartner og direkte verktøy til risikoreduksjon og bidrag til bærekraftig utvikling.

I artiklene nedenfor kan du lese mer om Fairtrade-standardene og hvordan Fairtrade jobber.

Fairtrade-standardene

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer

Sertifisering og kontroll

All produksjon og handel med Fairtrade-sertifisering blir kontrollert av en uavhengig tredjepart.

Les mer

Programområder

Fairtrade International har identifisert ulike satsingsområder basert på hva bøndene- og arbeiderne melder fra at de trenger.

Les mer