Klimatilpasning

Et klima i endring krever omstilling

Klimaendringene er en av, om ikke den største, utfordringen i det 21. århundret. Endringene vil merkes over hele verden, men aller hardest rammet blir land i Sør: tørke, flommer, økte temperaturer og generelle endringer i værmønstrene går allerede hardt ut over mange råvareproduserende områder i land i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

En studie gjort ved Natural Resource Institute ved Greenwich University slår fast at klimaendringer "har en negativ innvirkning hovedsakelig på jordbruksproduksjon, matvaresikkerhet og økonomisk utvikling, spesielt i utviklingsland".

Småskalabønder i Sør dyrker 70-80 % av maten som spises i verden. Vi vil derfor alle bli kraftig berørt av klimaendringene, og mange små og store krefter må gjøre en innsats for å sikre småbønders levebrød og verdens tilgang på mat.

Truer bønders levebrød

Vanskelighetene kaffebønder i Latin-Amerika opplever nå, er et godt eksempel på hvordan klimatiske endringer gjør det vanskelig å dyrke råvarer i områder som i flere generasjoner har hatt gunstige forhold: Klimaet er blitt varmere og våtere, noe soppsykdommen bladrust trives med. Kaffebuskene svekkes av bladrusten, avlingene blir dårligere og buskene mindre motstandsdyktige mot vær og vind. Sykdommen påvirker over 50 prosent av dyrkbart areal i Mellom-Amerika, og opptil 30-40 prosent i noen sør-amerikanske land.

Bønder over hele den sørlige halvkule opplever store problemer og går en dyster framtid i møte. Dessverre er ikke fremtiden for fattige bønder lovende. Flere studier forutser at innen 2050 vil produktiviteten til kaffe, kakao, te og bomull bli alvorlig påvirket, og produksjon kan i flere områder bli umulig. Millioner av bønder vil miste levebrødet sitt.

Tilpasning er kostbart

Heldigvis vil det flere steder være mulig å tilpasse jordbrukspraksisen til det nye klimaet. Men dette krever både økonomiske investeringer og kunnskap som flesteparten av verdens småbønder ikke har tilgang på. Både stater, kommersielle aktører og organisasjoner må bidra med å gi småbøndene det de trenger for å kunne dyrke maten vi alle er så avhengige av.

Fairtrade-tilnærmingen

Fairtrade er den eneste sertifiseringen som stiller konkrete krav til råvarebetalingen. Småbønder må få en betaling som gjør det mulig for å investere i tiltak som beskytter landbruket mot klimaendringene og som minsker miljøskade og klimautslipp. Organiseringen i profesjonelle kooperativer er dessuten viktig for gjennomføringsevnen. Fairtrade stiller også konkrete miljøkrav og gir veiledning i forbindelse med disse. Fairtrade anerkjenner imidlertid at dagens Fairtrade-kriterier og oppfølging fra Fairtrade, ikke er tilstrekkelig for å gjøre den enorme omleggingen som skal til. Fairtrade har derfor satt opp en klimaendringsstrategi med prioriteringer og rammeverk for mer omfattende tiltak. I tillegg til å jobbe for økt salg av Fairtrade-merkede produkter og gi enda bedre støtte til Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer, er stimulering av partnerskap med andre organisasjoner, kommersielle aktører og offentlige myndigheter, samt påvirkningsarbeid overfor offentlige myndigheter, sentrale punkter.