Fairtrade fremmer kvinner

Fattigdom henger tett sammen med kvinners manglende likestilling og rettigheter. Gjennom bevisst å styrke kvinner som dyrker råvarene vi bruker hver dag, bidrar Fairtrade til å løfte kvinner og deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.
3458

Ved et Fairtrade-sertifisert kakaokooperativ i Ghana har kvinnegruppen Kuapa Kokoo Cocoa Kukurontumi startet såpeproduksjon som gir dem en verdifull bi-inntekt. Kvinnene blir mer selvstendig, styrker egen posisjon i samfunnet og kan selv bekjempe fattigdom. Foto: Emilie Persson

Det finnes mange nedslående fakta om kvinner og fattigdom. Omtrent en milliard mennesker lever i dag i ekstrem fattigdom, og ifølge FN er 70 % av disse kvinner. Til tross for at kvinner utfører to tredjedeler av alt arbeid i verden, tjener kvinner kun en tiendedel av verdens samlede inntekt og eier kun 1 prosent av all eiendom.

Kvinner bidrar med 70 % av all matvareproduksjon i Afrika, halvparten av alt landbruksarbeidet, samt 80-90 % av foredlingen, lagringen og transporten av maten. Likevel eier kvinner svært sjeldent landområdet de arbeider på. Mer enn en tredjedel av enkene i Zambia mister tilgang til familiens jordområde når ektemannen dør.

I fattige land jobber mange kvinnelige bønder og arbeider under dårlige og farlige forhold og for liten inntekt. Midlertidig kontrakter og uregelmessig lønnsutbetaling gjør hverdagen vanskelig for mange plantasjeansatte, og fagorganisering ofte kan føre til oppsigelser. 12-timersskift og omgang med giftige kjemikalier uten beskyttelse er virkeligheten for mange kvinnelige bønder og arbeidere.

Det er mange og sammensatte årsaker til at kvinner utgjør en stor andel av verdens fattige og at kvinners potensial til å bekjempe fattigdom ikke utnyttes. Fastlåste tradisjoner og holdninger fører til at kvinner diskrimineres og får dårligere økonomi. I mange land anses menn som familieforsørgere og gutters utdanning blir derfor prioritert fremfor jenters. I tillegg møter kvinner ofte lover som hindrer dem i å arve og eie jord, eller jobbe utenfor hjemmet. Seksuell trakassering og ov ergrep på arbeidsplassen er dessverre en vanlig årsak til at kvinner ikke har innflytelse på arbeidsplassen eller trekker seg bort fra arbeidslivet.

Fairtrade styrker kvinner

Fairtrade er den eneste merkeordning som har fattigdomsbekjempelse som utgangspunkt, og Fairtrade-sertifisering har fått mange kvinner og deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.

I tillegg til å jobbe for bedre inntekt og tryggere arbeidsforhold for alle Fairtrade-sertifiserte bønder og arbeidere, fokuserer Fairtrade-standardene også spesifikt på å styrke kvinners posisjon både i lokalsamfunnet og i arbeidslivet. Demokrati, deltakelse, og ikke-diskriminering er de viktigste stikkordene og de mest effektivte virkemiddel for å bekjempe fattigdom. Økonomisk selvstendighet er en annen viktig faktor; ved å investere Fairtrade-premiumen i inntektsskapende aktiviteter utenom primærarbeidet, som produksjon av såpe eller klær, får mange kvinner tilknyttet Fairtrade egen inntekt, nye erfaringer, nyttig kunnskap og mer makt i samfunnet i samfunnet.

 

Spesifikke Fairtrade-standarder som fremmer kvinners rettigheter:

  • Ingen form for trakassering, diskriminering eller seksuelle overgrep på arbeidsplassen er tillatt.
  • Hvordan Fairtrade-premiumen skal vedtas på et møte hvor alle bønder/plantasjeansatte er til stede og avgir sin stemme. Mange velger at deler av premiumen skal gå til en mikrolånordning, som kvinner ofte benytter seg flittig av til inntektsskapende investeringer.
  • Kvinner skal være representert i det et demokratisk valgt styret som følger opp at Fairtrade-premiumen brukes på korrekt måte.
  • Kvinnelige plantasjearbeidere har krav på minst tre måneder lønnet barselpermisjon og ammepauser når de er tilbake på jobb.
  • Gravide og ammende skal ikke ha omgang med sprøytemidler eller utføre risikofylt arbeid.
  • Mange Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer velger et eget kvinneombud.
  • Barn av plantasjeansatte skal gå på skole. Dersom det ikke finnes et offentlig skoletilbud, må plantasjeeieren sørge for å opprette et skoletilbud for barna. I tillegg er det sterkt anbefalt at plantasjen tilbyr barnehageplass for mindre barn.
  • Tvangs- og barnearbeid er forbudt.