Søk økonomisk støtte

Fairtrade-skoler, Fairtrade-kommuner, Fairtrade-ungdomsklubber, lag og foreninger kan søke økonomisk støtte til sitt arbeid ved forskjellige steder. Nedenfor er det listet opp noen relevante ordninger. Noen av ordningene er enkle å bruke, andre krever litt mer arbeid. Det viktigste er at retningslinjene leses grundig, slik at søknaden kan tilpasses til formålet for støtteordningen.
7803

Støtteordninger i kommuner og fylkeskommuner
De fleste kommuner og fylkeskommuner sitter på frivillighetsmidler som kan deles ut til lokale prosjekter. Ta kontakt med din kommune/fylkeskommune for å få vite mer om hvordan du kan søke.


Norads støtte til sivilt samfunn / frivillige organisasjoner
Folkets egne organisasjoner og måter å organisere seg på er en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen i alle land i verden. Derfor legger Norge og Norad stor vekt på å støtte utviklingen av et sivilt samfunn og et aktivt organisasjonsliv i utviklingsland. Flere av Fairtrade-kommunene har gjennom flere år fått støtte til arrangementer og aktiviteter.
 

Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen er en ideell stiftelse som deler ut gaver til organisasjoner og enkeltmennesker. Dersom du skal søke om støtte til et lokalt prosjekt blir disse område prioritert:  Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, i tillegg til kommunen Ringsaker i Hedmark. Om du har prosjekt du mener har nasjonal verdi kan du også søke om støtte om du bor i andre deler av landet. 
Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Ønsket er at kapitalen skal være en inspirasjonskilde for enkeltmennesker og ulike typer organisasjoner, slik at de kan få realisert sine ideer og tiltak til glede for allmennheten. Dette har de uttrykt gjennom sin visjon: "Vi skal utløse gode krefter". Det er Sparebankstiftelsen DNB sitt mål at de over tid skal bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer.Spesifikt for barn og ungdom

Det finnes flere ulike støtteordninger rettet mot barn og unge. Nedenfor har vi listet opp noen. For en mer utfyllende oversikt, se LNU sine nettsider eller Kulturdepartementet sin oversikt over statlige støtteordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner.


Frifondsmidler
Frifond ble opprettet av Stortinget i 2000 for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn. Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning! Enkle søknads- og rapportskjema, ingen søknadsfrister og kort behandlingstid gjør Frifond lett å bruke. Skal dekke aktiviteter som spesifikt retter seg mot barn og unge under 26 år. søkergruppen bestå av minimum tre personer.


Aktiv ungdom
Aktiv ungdom gir støtte til ungdomsprosjekter blant annet gjennom ordningene Ungdomsinitiativ og Demokratiprosjektet. Aktiv ungdom støtter både lokale, nasjonale og internasjonale prosjekt, og målgruppen er primært ungdom mellom 13 og 30 år. Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. På hjemmesiden kan du enkelt poste din prosjektidé, og få en kjapp tilbakemelding på om din idé passer inn under støtteordningen.


Det europeiske ungdomsfond

Det europeiske ungdomsfondet arbeider for fred, forståelse og samarbeid mellom Europas og verdens nasjoner, i respekt for menneskerettighetene og grunnleggende friheter. Eksempel på prosjekter som gis støtte er internasjonale møter for ungdom eller ungdomsledere, produksjon av informasjonsmateriell om ungdomsspørsmål og generelt aktiviteter for ungdom som møter Europarådets målsetninger. Mer info finner du på hjemmesiden.


LNU Mangfold og inkludering

En støtteordning for barn og unge som ønsker å sette fokus på temaer som mangfold, holdninger og deltakelse. Støtteordningen har i underkant av en million kroner til fordeling til inkluderingstiltak blant barn og unge. Formålet med denne støtteordningen er å bidra til økt kunnskap om mangfold, holdninger og deltakelse i lokalmiljø og utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering. LNU har også andre støtteordninger.


Ungdom og fritid

Ungdom og Fritid deler hvert år ut millioner av kroner til sine medlemsklubber. Flere av medlemsklubbene er allerede Fairtrade-klubber. Midlene skal bidra til å skape mer aktivitet i medlemsklubbene og ungdomshusene. Ungdom & Fritid søker om frifondsmidler gjennom støtteordningen Frifond organisasjon som forvaltes av LNU, og forvalter dette videre til medlemmer etter egne retningslinjer i tråd med støtteordningens intensjon.

Deler av informasjonen er hentet fra www.frifond.no og www.fivh.no. På deres nettsider finner du utvidede oversikt over flere støtteordninger.