Bli Fairtrade-kommune

9589
Skrevet 5/30/2017

I følge SSB sto kommuneforvaltningen i 2015 for ca. 38 % av totale offentlige innkjøp, et budsjett på over 183 milliarder kroner. Flere av kommunens offentlig anskaffede produkter finnes på DIFIs (Direktoratet for forvaltning og IKT) såkalte «høyrisikoliste», en oversikt over produkter som er i stor fare for å ha brudd på grunnleggende menneskerettigheter gjennom verdikjeden. Her finner vi blant annet kaffe, kakao, te, eksotisk frukt (som for eksempel bananer), avskårne blomster og bomull. Listen er ikke ekskluderende, det finnes også andre risikoprodukter som sukker, juice, krydder og lignende.

Fairtrade arbeider for at bønder og arbeidere i utviklingsland skal ha anstendige arbeidsforhold og mer rettferdige handelsbetingelser. Det finnes handels- og produksjonsstandarder for alle de overnevnte produkter i Fairtrade-systemet, som kontinuerlig blir kontrollert og verifisert av et tredjeparts organ. I disse standardene finner man også at det arbeides for å gi utdanning i hvordan å legge om til et mer bærekraftig og økologisk jordbruk.

Kommunale midler forvaltes på vegne av samfunnet og bør derfor brukes på en slik måte at de fremmer en bærekraftig utvikling, hvor ivaretakelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter er en selvfølge. Innkjøp i kommunen har også potensiale til å være en viktig pådriver for «det grønne skiftet», her kan Fairtrade-merkede produkter være en god bidragsyter.

Som Fairtrade-kommune setter man seg mål for hvor stor andel av det totale konsum innenfor en produktkategori (minimum kaffe og ett valgfritt produkt) i kommunen som skal være sertifiserte, med sikte på stadig økning av denne og antall produkter. Dette er viktig da det er volum og økt markedstilgang som gir størst utviklingseffekt for bonden. I tillegg oppfordrer vi sterkt til å drive informasjonsarbeid og aktiviteter ellers i kommunen.

Hvordan bli Fairtrade-kommune?

Dette må være på plass ved søknadstidspunkt:

  1. Politisk vedtak.
  2. Styringsgruppe – Må ha tre funksjoner: politisk støtte (dvs. kontakt med, og vedvarende forankring i lokalpolitikken), kontakt med innkjøpsavdeling og kontakt med Fairtrade Norge.
  3. Offentlige innkjøp – Totalt ved søknadstidspunkt (inneværende år) og mål for progresjon.
  4. Minst en kontaktperson til Fairtrade-Norge (skal alltid være oppdatert).

Det oppfordres til:

  1. Å ha kontakt med sivilt samfunn, handelsstand, næringsliv og andre interesseorganisasjoner. Ta gjerne disse med inn i styringsgruppen.
  2. Å ha tilknytning til lokal grasrot, se utfyllende info i søknadsskjema.
  3. Å drive generelt informasjonsarbeid og aktiviteter utover minimumskravene, se forslag i søknadsskjema.

OBS! Ved endring i styringsgruppe for kommuner som har status som Fairtrade-kommune, legg inn her.

Boks _søknadsskjema _ft -kommune

Boks _søknadsskjema _ft -fylke

Boks _ft -kommuner -i -norge

Boks _ft -kommuner -i -verden

Boks _ft -kommuner -paa -facebook

Kilder:

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/

https://www.anskaffelser.no/sosialt-ansvar/hoyrisikoprodukter/laer-om-hoyrisikoprodukter